Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Suunnittelutarveratkaisu

 

Ennen varsinaisen rakennusluvan hakemista on haettava suunnittelutarveratkaisua, kun rakentaminen sijoittuu asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan ulkopuolelle tai suunnittelutarvealueelle.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jolla olemassa olevan rakennuskannan tai rakentamispaineen johdosta on yhdyskuntarakentamisen tarvetta.  Alueen käyttö edellyttää erityisiä toimenpiteitä, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamista tai vapaa-alueiden järjestämistä.  Sellaiset järjestelyt suunnitellaan pääsääntöisesti asemakaavassa.

Myös ympäristövaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen sovelletaan suunnittelutarvesäännöksiä.

Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa tai ohjausvaikutteista yleiskaavaa, edellyttää erityisten edellytysten täyttymistä, jotka tutkitaan suunnittelutarveratkaisussa ennen varsinaisen rakennuslupa-asian käsittelyä. Se, edellyttääkö hanke suunnittelutarveratkaisua, harkitaan tapauskohtaisesti. Ratkaisuun vaikuttavat alueen rakennuskanta, sen laatu ja laajuus, rakennushankkeen suuruus ja sijoittuminen sekä alueen käyttöön liittyvät yhteiset tarpeet.

Suunnittelutarvealueella on sallittu ilman suunnittelutarveratkaisua rakennuksen korjaaminen, asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen tai jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan sähköisesti osoitteesta lupapiste.fi

Suunnittelutarveratkaisuhakemukseen tarvittavia yleisimpiä liiteasiakirjoja ovat:

 • suunnittelutarveratkaisua koskeva hakulomake yhtenä kappaleena (haettaessa paperisena)
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, jos luvan hakija ei itse allekirjoita hakemusta
 • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa
 • rakennussuunnitelmat, asemapiirros, pohjapiirustus, julkisivupiirustus sekä leikkauspiirustus
 • selvitys naapureille tiedottamisesta

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä määrätyn ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana tulee hakea varsinaiselle rakentamiselle rakennuslupa.

Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Suunnittelutarveratkaisun valmistelee kaupungingeodeetti, joka esittelee asian tekniselle lautakunnalle, joka tekee päätöksen asiassa. Tämä lupaprosessi kestää noin 6 viikkoa lautakunnan päätöksen lainvoimaisuuteen asti.

Poikkeamislupa

 

Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. (MRL 171-174 §)

Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy.

Poikkeamislupa tarvitaan mm:

 • Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta tai määräyksistä.
 • Haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista.
 • Haluttaessa poiketa rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta.
 • Haluttaessa poiketa kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta.
 • Rakentamisesta ranta-alueelle ilman asemakaavaa
 • Poikkeamislupamenettelyä haetaan sähköisesti osoitteesta lupapiste.fi 

Poikkeamishakemukseen tarvittavia yleisimpiä liiteasiakirjoja ovat:

 • poikkeamista koskeva lupahakemus yhtenä kappaleena (haettaessa paperisena)
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija itse ei allekirjoita hakemusta
 • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa
 • pääpiirustukset: asemapiirros, pohjapiirustus, julkisivupiirustus, leikkauspiirustus
 • selvitys naapurille tiedottamisesta

Rakennusluvan yhteydessä voidaan edellytysten täyttyessä myöntää vähäisiä poikkeamisia rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Vähäisyyden arviointiin vaikuttavat mm. asemakaavan ikä, johtaako poikkeaminen kokonaisuuden kannalta parempaan lopputulokseen, onko kyseessä uuden rakennuksen rakentaminen vai olemassa olevan korjaaminen, naapureiden kannanotot jne.

Poikkeamislupa on voimassa päätöksessä määrätyn ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Poikkeamisluvan voimassaoloaikana tulee hakea varsinaiselle rakentamiselle lupa.

 

Mikäli et halua käyttää lupapiste.fi -sivustoa, voit täyttää hakemuksen alta ja toimittaa sen rakennusvalvontaan. Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen / Poikkeamislupahakemuksen voit täyttää  myös tästä: Suunnittelutarve ja Poikkeamislupahakemus

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/