Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Viheralueiden kunnossapitoluokitus

Lapuan kaupungin asemakaavoitetuilla puisto- ja katuviheralueilla sekä kiinteistöjen piha-alueilla noudatetaan teknisen lautakunnan vuosittain vahvistamaa viheralueiden kunnossapitoluokitusta. Viheralueet on jaettu erilaisiin hoitoluokkiin alueen käyttötarkoituksen ja käyttäjien sekä alueen laatu- ja kustannustavoitteiden mukaan. Hoitoluokitus ohjaa toiminnallisesti monipuolisten ja luonnonoloiltaan monimuotoisten viheralueiden ylläpitoa.

Viheralueiden kunnossapitoluokitus ja hoitotavoitteet perustuvat Viherympäristöliiton Viheralueiden RAMS2020 kunnossapitoluokitukseen.  RAMS2020 kunnossapitoluokitus perustuu alueiden arvopohjaiseen luokitukseen, jossa huomioidaan viheralueiden luonto-,kulttuuri-, virkistys-, hyvinvointi- ja maisemalliet arvot sekä käyttö- ja toiminalliset arvot.

Rakennetut viheralueet Rakennetut viheralueet ovat kaupunki- ja taajamarakenteen sisällä olevia erilaisia puistoja, puistoaukioita, kiinteistöjen ulkoalueita, liikenneviheralueita sekä liikuntaan
ja leikkiin sekä muuhun ertyiseeen toimintaan tarkoitettuja viheralueita. Ne voivat olla myös tärkeällä näkemäalueella sijaitsevia viheralueita. Tälllaisia alueita ovat R1, R2, R3 ja R4 luokkiin luokitellut puisto-, piha- ja katuviheralueet.

 

R1 Rakennettu arvoviheralue

Arvoviheralueita ovat tärkeiden julkisten rakennusten pihat, keskeiset kaupunkien puistot, aukiot ja niiden osat. Ne sijaitsevat keskeisesti kaupunkirakenteessa. Rakennetut arvoviheralueet ovat eristyisen arvokkaita puutarhakulttuurin, puutarhataiteen, kulttuuriperinnön, arkkitehtuurin tai muiden maanomistajan määrittämien ominaispiirteiden vuoksi. Luokittelussa erityinen arvo perustellaan ja
nimetään.
Palvelukuvaus: Arvoviheralueet vaikuttavat kaupunkikuvaan ja ne tarjoavat käyttäjilleen elämyksiä. Ne ovat kulttuurillisesti merkittäviä viheralueita.

R2 Toimintaviheralue

Toimitanviheralueet ovat leikkiin, liikuntaan, erityistoimintoihin sekä pyöräilyn ja jalankulun reittiyhteyksiin varattuja viheralueiden osia. Hoidon tavoittena on viihtyisän, toimivan ja turvallisen viheralueen kunnossapitäminen. Toimintaviheralueet vaativat rakenteittensa vuoksi säännöllistä ja tehokasta muista kunnossapitoluokista poikkeavaa hoitotasoa, jota on usein säädelty lailla. Hoidon hinta toimintaviheralueilla on alueen pinta-alaan nähden kallista. Palvelukuvaus: Mahdollistaa monipuoliset leikit, pelit, liikuntamuodot ja eriytispalvelut sekä reitistöt jalakulkijoille ja pyöräilijöille viherympäristössä.

R3 käyttöviheralueet

Käyttöviheralueet ovat kaupunki- ja taajamaviheralueita, joissa voi olla monipuolista kasvillisuutta ja rakenteita (vesialtaat, sillat, portaat, jne). Käyttöviheralueet on tarkoitettu oleskeluun, viihtymiseen ja virkistäytymiseen. Tyypillisiä käyttöviheralueita ovat kaupunkipuistot ja aukiot, torien ja pihojen oleskelualueet sekä katuviheralueiden kasvit, kuten katupuuistutukset. Hoidon kustannukset muodostuvat pääasiallisesti koko kauden säänöllisestä nurmikonleikkuusta, alueen puhtaanapidosta ja kasvillisuuden hoidosta.

Palvelukuvaus: Asukkaiden ulko-olohuoneita, jotka tarjoavat mahdollisuuden ulkoiluun , oleskeluun, viiihtymiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja luontokokemukseen. Toimivat osana ekologista käytäväverkostoa.

R4 Suoja- ja vaihettumisviheralue

Suoja- ja vaihettumisviheralueet ovat puistomaiseksi rakennettuja rakennetun ja luonnonympäristön vaihettumisalueita. Tällaisia ovat suoja- ja reunavyöhykkeet,
hulevesien luonnolliset käsittelyalueet, kuten avo-ojat, purouomat, kosteikot ja lammikot sekä puistojen, kiinteistöjen pihojen ja katuviheralueiden luonnonmukaisemmin hoidettavat osat. Näillä alueilla on puistomainen yleisilme. Tähän luokkaan kuuluvat myös liikenneviheralueet ydinkeskustan ulkopuolella. R4 alueilla hoidon taso on matalampi ja esimerkiksi nurmialueet niitetään noin 3 – 4
viikon välein ja paikottain vielä harvemmin. Alueiden hoidon kustannukset muodostuvat pääasiassa nurmialueiden sekä muun kasvuston hoidon kustannuksista.
Palvelukuvaus: Tarjoavat näkö-, melu- ja pölysuojaa sekä aistittavia luontoelämyksiä ihmisille ja monimuotoisen elinympäristön eliöille.

A Avoimet viheralueet
Avoimet viheralueet ovat kapunki- ja taajamarakenteen sisällä ja reuna-alueilla olevia luonnostaan tai ihmistoiminnasta syntyneitä niittyjä ja peltoja. Avoimien alueiden kasvillisuus voi olla luonnon kasviyhdyskuntien kasvillisuutta, viljelykasveja tai vierasperäisiä kasvilajeja. Alueilla voi myös esiintyä yksittäisiä puuryhmiä tai
saarekkeita. Avoimille alueille voidaan sijoittaa kalusteita ja varusteita sekä kulkureittejä. Kunnossapidon tavoiteena on edistää alueen lajistojen monimuotoisuutta ja säilyttää alueen avoin ilme.

A1 Arvoniitty
Arvoniityt ovat erityisen tärkeitä ja arvokkaita maiseman, kulttuuriperinteen, luonnon monimuotoisuusarvojen tai muiden määriteltyjen ominaispiirteiden vuoksi. Luokittelussa erityinen arvo perustellaan ja nimetään. Arvoniitty hoidetaan kohdekohtaisen hoitosuunnitelman mukaan.
Palvelukuvaus: Tarjoaa alueen asukkaille alueen ominaispiirteen mukaisia elämyksiä.

A2 Käyttöniitty
Käyttöniitty on luonnonmukainen osa puistoa, piha-aluetta tai muuta virkistysaluetta. Käyttöniityn kasvillisuus on runsaasta käytöstä johtuen matalaa kasvillisuutta. Hoidon tavoitteena on mahdollistaa virkistyskäyttö kunnossapitämällä käytävä ja polkuverkostoja.
Palvelukuvaus: Tarjoaa asukkaille ulkoilumahdollisuuksia ja taajamaluonnon seuraamisen mahdollisuutta.

A3 Maisemaniitty
Maisemaniitty on osa virkistysaluetta tai puistoa, liikenneviheraluetta, kulttuuri- tai perinnemaisemaa. Kasvipeite muodostuu pääosin ruohomaisista luonnonkasveista. Maisemaniitylle ei kohdistu paljoa käytöstä aiheutuvaa kulutusta. Kulku voidaan ohjata hoidetuille kulkuväylille tai niittypoluille. Hoidon tavoitteena on monipuolinen,
luonnovarvoiltaan monimuotoinen, avoin ja elinvoimainen sekä maisemallisesti viihtyisä niittyalue ja kultturimaisema.      Palvelukuvaus: Tarjoaa asukkaille mahdollisuuden nauttia avoimesta tai puoliavoimesta maisemasta sekä luonnonkasvivaltaisesta maisemasta sekä vuoden aikojen vaihtelusta.

A4 Avoin alue
Avoimet alueet ovat esimerkiksi viljelykäytöstä poistuneita peltoja, aukeita aloja puistometsien yhteydessä, sähkölinjojen alustoja, merkittäviä avoimena pidettäviä joki- ja järvimaisemia sekä rantaniittyjä, ruovikkoja ja tulva-alueita, joita ei hoideta tai niiden hoito on pelkkää vesakonpoistoa. Hoidon tavoitteena on estää alueiden ja
näkymien umpeenkasvu suunnitellusti ja taloudellisesti.
Palvelukuvaus: Avoimet alueet säilyttävät elinympäristöjä ja luonnon
monimuotoisuutta. Näkymien avulla saadaan esille tärkeitä kohteita ja varmistetaan liikenneturvallisuutta.

A5 Maisemapelto
Maisemapellot on muokattuja ja kylvettyjä maa-alueita, joissa kasvatetaan yksi- ja monivuotisia hyöty- ja maisemakasveja. Maisemapeltoja hoidetaan maanviljelyksenkeinoin.
Palvelukuvaus: Tarjoavat asukkaille elämyksiä ja rikastuttavat maisemakuvaa ja tarjoavat vuodenaikoihin liittyviä aistittavia elämyksiä.

M Metsät
Kaupunki- ja taajamarakenteen sisällä, reuna-alueilla tai etäämmällä olevia puistometsiksi kaavoitettuja alueita. Puistometsien hoito tehdään suunnitellusti ja pitkäjänteisesti. Hoidon tavoitteena on varmistaa puuston ja muun metsäkasvillisuuden elinvoimaisuus, kestävyys, kasvukunto, uusiutumiskyky ja monimuotoisuus. Puistometsien hoidossa huomioidaan kullekin alueelle asetetut käytön tavoitteet vaativassa taajaman käyttöympäristöissä.

M1 Arvometsä
Arvometsät ovat erityisiä metsäalueita taajamissa. Ne ovat arvokkaita maiseman, kulttuurin, luonnon monimuotoisuusarvojen tai muiden maanomistajan määrittämien erityispiirteiden vuoksi. Arvometsät voivat olla esimerkiksi metsälain (1093/1996) 10 § mukaisia elinympäristöjä sekä linnustoltaan, kasvustoltaan, maisemaltaan ja kulttuurihistorialtaan arvokkaita metsäalueita. Hoidon tavoitteena on säilyttää ja korostaa alueen erityisarvoja.
Palvelukuvaus: Arvometsät säilyttävät erityisiä luonto-, maisema-, ja kultuuriarvoja ja tarjoavat niihin liittyviä elämyksiä.

M2 Lähimetsät
Asuinalueiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia metsiä, jonka käyttö on päivittäistä. Kuluminen voi olla voimakasta runsaan käytön vuoksi. Hoidon tavoitteena on monipuolinen ja turvallinen viihtyisä metsäalue, maisemallinen edustavuus ja puiden pitkä elinkaari.
Palvelukuvaus: Lähimetsät tarjoavat ulkoilu- ja virkistys-mahollisuuden ihmisen arkiympäristössä.

M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsät
Asuinalueen läheisyydessä tai hieman etäämmällä sijaitsevat metsät, joita käytetään ulkoilu-, liikunta-, virkistys-, marjastus- ja retkeilykäyttöön. Näihin metsäalueisiin voi kohdistua myös taloudellisia tuotto-odotuksia. Hoidon suunnittelussa huomioidaan kohteen käytön erityistarpeet sekä käytöstä aiheutuva kuluminen ja luonnon
monimutoisuuden ja metsien ekosysteemipalvelujen edistäminen.
Palvelukuvaus: Metsät tarjoavat ulkoilu-,virkistys- sekä retkeilymahdollisuuksia.

M4 Suojametsät
Suojametsät ovat asuinalueiden ja muun rakennetun ympäristön sekä erilaisten häiriöitä aiheuttavien toimintojen kuten liikenneväylien ja teollisuuslaitosten välissä sijaitsevia metsiä. Hoidon tavoitteena on jatkuvapeitteinen, monikerroksellinen ja monilajinen puusto.
Palvelukuvaus: Suojametsät tarjoavat suojaa erilaisilta haittatekijöiltä ja edistävätmuun muassa asumisviihtyisyyttä.

Lapuan kaupungin hoitoluokituksen 2023 lähtökohdat
Lapuan kaupungin omistamia asemakaavan mukaisia puisto-, liikenne- ja pihaviheralueita on yhteensä noin 313 ha. Näistä rakennettuja R alueita on noin 140 ha. Nämä alueet kuuluvat intensiivisemmän ja kustannuksiltaa kalleimman hoidon alaisuuteen. Avoimien alueiden määrä on noin 53 ha ja puistometsien noin 120 ha.

Hoidossa keskitytään kaupungin ydinkeskustan sekä taajamien R2
toimintaviheralueiden mahdollisimman hyvään hoitoon. Muiden alueiden hoito suoritetaan vähintään kunkin alueen kunnossapitoluokan tai kohdekohtaisen suunnitelman (A ja M alueet) mukaisesti. Tällä pyritään olemassa olevat resurssit huomioiden säilyttämään mahdollisimman hyvä hoidon taso maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti tärkeällä ydinkeskustan alueella sekä turvallisuuden ja toimivuuden ylläpito toiminnallisilla alueilla.

R Rakennetut viheralueet (140 ha)
R1 kunnossapitoluokkaan on määritelty Jokilaakson matkailupuutarha,
kaupungintalon ja Vanhan Paukun piha-alueet.
R2 Toimintaviheralueita ovat mm. leikkipuistot, koulujen ja päiväkotien leikkipaikat, puistojen ja kiinteistöjen pelikentät ja lähiliikuntapaikat, uimarannat, matonpesupaikka ja palstaviljelypaikka. Myös tapahtumapaikat kuten Pyhälahden aukio kuuluu R2 kunnossapitoluokkaan
R3 Käyttöviheralueiksi on luokiteltu puisto- ja piha-alueet, joissa ei ole toiminnallisia rakenteita kuten esim leikkipaikkoja . R3 alueita on esimerkiski  Kirkkoranta, Urheilupuisto, terveyskeskus alueen piha- ja pysäköintialueet ja torin viheralueet. Kaikki taajama-alueen katupuut sekä katualueen istutukset ja nurmialueet on luokiteltu R3 alueiksi.
R4 Suoja- ja vaihettumisviheralueita ovat puistoalueiden reunoille sijoittuvat alueet.

A Avoimet alueet (53 ha)
A1 Alueisiin luokiteltujen alueiden hoitotyöt tehdään kunkin kohteen
hoitosuunnitelman mukaan niittämälllä traktorilla, siimaniitolla tai raivaamalla. Jokirannan rantaniittyjä hoidetaan vain kuivana aikana.

M metsät (120 ha)
Metsien harvennuksia hoidetaan vuosittain muutama kohde kerrallaan käytettävissä olevien resurssien mukaan. Yksittäisten ja vaaraa aiheuttavien puiden poistoa suoritetaan tarpeen mukaan.

 

Liitteenä olevassa tiedostosta voi tarkastella kunnossapitoluokitusta kaupunginosittain

Viheralueiden hoitoluokituskartat kaupunginosittain

Yhteystiedot

Martikkala Henna

Työnjohto, viheralueet

– Puunkaatoluvat

Puhelinaika kesäkaudella klo. 12.00- 15.00

Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/