Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Vahvuutena HYTE-työstä välittäminen

Kuntalain (410/2015, 1 §) mukaan kunnan tehtävä on ”edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla”. Kaupungin keskeisimmät toiminnot (kuten esimerkiksi kasvatuksen ja opetuksen järjestäminen, liikuntapalvelut, kulttuuritoiminta, nuorisotyö, kunnallistekniset palvelut, viheralueiden hoito) ovat kaikki hyvinvointia tukevia toimintoja, jotka tarjoavat perustan asukkaiden hyvinvoinnille.

Kaupungin tehtävä on kuitenkin myös jatkuvasti kehittää, edistää ja päivittää hyvinvointipalveluitaan vastaamaan asukkaiden tarpeita ja toiveita. Kaupungin on siksi seurattava asukkaidensa hyvinvointia, osallistettava asukkaita päätöksenteossa, pysyttävä ajan hermoilla ja tehtävä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita asukkaiden lisäksi ovat järjestöt, yritykset, hyvinvointialue ja muut alueelliset toimijat.

Lapuan kaupungissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä eli HYTE-työtä ohjaa hyvinvointilautakunta, ja työtä tehdään jokaisella toimialalla. Valtuustokausittainen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma määrittelee hyvinvointityölle painopisteet, joita arvioidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa. Kaupungin hallinnossa hyvinvointiraportti ja talousvalmistelu kulkevat käsi kädessä, millä varmistetaan hyvinvointitavoitteiden ja talouden päätösten yhteensopivuus.

Lapuan kaupungissa toimii hyvinvointikoordinaattori, joka työskentelee kasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan toimialalla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn vaikuttavuutta, tehokkuutta ja kehittymistä seurataan ja edistetään muun muassa

  • hyvinvointitietoa seuraamalla
  • monialaisen yhteistyön avulla
  • osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäämällä
  • panostamalla laadukkaisiin palveluihin
  • lisäämällä palvelujen ja toiminnan saavutettavuutta.

Lapualaisten hyvinvointi ja terveys

Lapualaisten hyvinvointia ja terveyttä seurataan vuosittain niin kaupungin kuin hyvinvointialueenkin toimesta. Hyvinvointialueella terveystietoja poimitaan esimerkiksi terveydenhuollon tilastoista. Kaupungin toimesta puolestaan laaditaan vuosittain hyvinvointiraportti, jossa hyödynnetään tilastotiedon lisäksi esimerkiksi kyselyjä ja toimialojen tuottamaa arviointia.

Nostoja Lapuan kaupungin hyvinvointiraportista 2022

Lapualaiset lapset voivat kyselytulosten perusteella pääsääntöisesti hyvin, viihtyvät koulussa, ovat tyytyväisiä elämäänsä ja noudattavat terveellisten elintapojen suosituksia. Alakouluikäiset kertovat kuitenkin kyselyissä myös, että kiusaamiseen osallistuminen ja kiusatuksi joutuminen alakouluikäisillä ovat hieman yleistyneet. Sähkötupakan kokeileminen alakouluikäisillä on hieman yleistynyt, ja määrä on ohittanut perinteiset tupakkatuotteet. Lapsiperheiden määrä on Lapualla maan yleisen tason mukaisesti laskusuuntainen.

Suurin osa nuorista tuntee olevansa melko tai erittäin tyytyväinen elämäänsä. Lisäksi yli puolet yläkouluikäisistä ja 3/4 toisen asteen opiskelijoista pitää koulunkäynnistä melko paljon tai enemmän. Olo koulussa koetaan pääsääntöisesti turvalliseksi. Kiusaaminen kouluissa ei ole lisääntynyt; silti joka 10. yläkouluikäinen kokee kiusaamista viikoittain tai useammin. Joka toisella 8.luokkalaisella on heikko fyysinen toimintakyky. Toimintakyky heikkenee alakoulun 5. ja yläkoulun 8. luokan välillä. Tupakointi, erityisesti sähkötupakan käyttö on yleistynyt. Viidennes toisen asteen opiskelijoista käyttää säännöllisesti jotain päihdettä. Nuorten rikosepäilyissä on tapahtunut merkittävää nousua; alle 15-vuotiaiden rikoksesta epäiltyjen kohdalla epäilyjen määrä on kaksinkertaistunut.

Eteläpohjalaiset, lapualaiset mukaan lukien, ovat Suomen mittapuulla ylipainoisinta kansaa. Kolme neljästä eteläpohjalaisesta miehestä on ylipainoinen, ja vaaka alkaa kallistumaan punaiselle yhä useammin jo lapsena. Liikunnan harrastaminen terveysliikuntasuosituksia vastaavasti on myös Etelä-Pohjanmaalla muihin maakuntiin verrattuna vähäistä. Työttömistä aikuisista 70% on miehiä ja yli kolmannes yli 50-vuotiaita.

Ikäihmisten parissa täyttä kansaneläkettä saavien ikääntyneiden osuus on alueellisen ja kansallisen vertailun pienimpiä. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot ovat vähentyneet reilusti vuodesta 2020. Vain kolmannes ikääntyneistä asuu palvelujen välittömässä läheisyydessä.

(Lähteet: Lapuan kaupungin hyvinvointiraportti 2022 sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikertomus 2021)

Kysy lisää Lapuan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä!

Turja Riina

Hyvinvointikoordinaattori
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/