Kuulutukset

20.02.2017

Asia
Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahake­mus, joka koskee turkistarhan laajentamista Lapuan kaupungin Kirkonkylän kylässä Jouttikallion alueella tiloilla Turkistarha 46:4 ja Lesellinkorpi 26:48.

Hakija
Barbo Oy, Taimipellontie 4, 62100 Lapua

Toiminta
Alueella on aikaisemmin toiminut muitakin turkistiloja, mutta nämä ovat lopettaneet toimintansa. Tilalla on nykyisin 7 varjotaloa, yhteispituudeltaan 350 metriä, joissa on 200 kettuemoa. 

Laajennuksen jälkeen varjotaloja on 40, yhteispituudeltaan 3060 metriä, jolloin tarhalla on tilat 1398 kettu- ja/tai supiemolle.

Lisäksi tilalle rakennetaan 720 m3 kuivalantala lannan välivarastointia varten ja varataan tilaa huoltorakennuksille.

Asiakirjojen nähtävilläolo
Ympäristölupa-asiakirjat ovat nähtävillä teknisen keskuksen ympäristöosastolla os. Poutuntie 8, 62100 Lapua 21.2.- 22.3.2017 välisen ajan. 

Muistutukset ja mielipiteet 
Ympäristönsuojeluviranomainen varaa niil­le, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), tilai­suuden tehdä muistutus hake­muksen joh­dosta. Muille kuin asianosaisille vara­taan ti­lai­suus ilmais­ta mielipiteen­sä hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaa­ko muistu­tuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee toimit­taa Lapuan kaupungin ympäristöinsinöörille edellä mainittuna nähtä­villä oloaikana.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri puh. 06-4384710 tai 044 438 4710.

Lapualla 21.2.2017

YMPÄRISTÖINSINÖÖRI

Takaisin listaukseen