Kuulutukset

26.04.2017

Asia
Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahake­mus, joka koskee ylijäämämaiden läjittämistä La­puan kau­pun­gin Kirkonkylän ky­lään tiloille Liljamäki 26:90, Tuomela 3:226 ja Alaturja 5:258. Toiminnanharjoittaja hakee myös lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Hakija
Lapuan kaupunki, Poutuntie 8, 62100 Lapua

Toiminta
Alueelle on tarkoitus sijoittaa rakentamisessa muodostuvia ylijäämämaita.

Asiakirjojen nähtävilläolo
Ympäristölupa-asiakirjat ovat nähtävillä teknisen keskuksen ympäristöosastolla os. Poutuntie 8, 62100 Lapua 27.4.- 26.5.2017 välisen ajan. 

Muistutukset ja mielipiteet 
Ympäristölautakunta varaa niil­le, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisille), tilai­suuden tehdä muistutus hake­muksen joh­dosta. Muille kuin asianosaisille vara­taan ti­lai­suus ilmais­ta mielipiteen­sä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaa­ko muistu­tuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee toimit­taa Lapuan kaupungin ympäristölauta­kun­nalle edellä mainittuna nähtä­villä oloaikana.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri puh. 4384710.

Lapualla 27.4.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Takaisin listaukseen