Tekstin koko
Toggle search

Yleisopetuksen terveydenhoitaja Roosa Turja on koulussamme maanantaisin ja torstaisin. Polkuluokkien terveydenhoitaja Annika Harju on koulullamme parittomien viikkojen perjantaina.

Annika Harju puh. 044 4384968

Roosa Turja puh. 044 4384969

 

Liuhtarin koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. (Perusopetuslaki 29§)

Yleiset säännöt

 • Liuhtarin koulussa käyttäydytään asiallisesti hyviä tapoja noudattaen ottamalla huomioon turvallisuus ja eri-ikäiset kouluyhteisön jäsenet.
 • Liuhtarin koulussa ei sallita minkäänlaista väkivaltaa, uhkailua, syrjintää tai pakottamista.
 • Koulussa ei kiusata ketään sanoilla tai teoilla ja kerrotaan koulun aikuisille kiusaamisesta.
 • Kunnioitetaan jokaisen fyysistä koskemattomuutta.
 • Huolehditaan hyvin koulun yhteisestä omaisuudesta ja tilojen siisteydestä sekä opiskeluvälineistä.
 • Pukeudutaan asiallisesti.
 • Ainoastaan koulun aikuinen avaa ulko-oven vierailijoille.
 • Koulussa kännykät ym. laitteet ovat oppilaan omalla vastuulla. Puhelimet ovat äänettömällä ja niitä säilytetään repussa. Oppilas korvaa tahallisesti aiheuttamansa vahingot ja hukkaamansa välineet. (Vahingonkorvauslaki 412§)
 • Teräaseiden tai muiden vaaraa tuottavien esineiden tuominen kouluun on kielletty.
 • Tupakkatuotteiden, alkoholin tai huumeiden hallussapito ja käyttö koulun alueella on ehdottomasti kielletty.

Oppitunnit ja työskentely oppimisympäristöissä

 • Käyttäydyn aina sovittujen sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaan.
 • Annan työrauhan kaikille.
 • Saavun ajoissa oppitunnille.
 • Liikun tiloissa kävellen ja noudatan opettajan antamia ohjeita.
 • Minulla on kaikki opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät asianmukaisesti suoritettuina.
 • Jätän ulkovaatteeni naulakoihin ja kengät niille varatulle paikalle. 
 • Opettaja päättää oppitunnin. 
 • Kännykät, chromet tms. voivat toimia opetusvälineinä opettajan ohjeiden mukaisesti. Näiden häiritsevä käyttäminen oppitunneilla on kielletty.

Välitunnit

 • Menen viivyttelemättä välitunnille. 
 • Liikun koulun tiloissa aina rauhallisesti.
 • Vietän välitunnit sovitulla välituntialueella. Koulun takana olevalla, eskarilaisten saattoliikenteen alueella,  liikkuminen ilman aikuista, on kielletty koko koulupäivän ajan. Parkkipaikoilla liikkuessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
 • Tulen sisälle vasta kellon soitua.
 • Huolehdin, etteivät välituntivälineet jää ulos. 
 • Välittömästi kellon soitua siirryn oppitunnille työjärjestyksen mukaisesti. 
 • Poikkeustapauksissa välitunti voidaan viettää sisällä opettajan ohjeiden mukaisesti.
 • Koulualueelta poistumiseen pitää aina olla lupa.
 • Noudatan aikuisen antamia ohjeita. 

Ruokailu

 • Odotan omaa vuoroani rauhallisesti ruokajonossa. 
 • Otan ruokaa lautaselleni vain sen verran, minkä jaksan syödä.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja. Keskustelen ruokapöydässä rauhallisella äänellä.
 • Opettelen maistamaan kaikkia ruokalajeja ja käyttämään asianmukaisia ruokailuvälineitä. 
 • Katson, että oma paikkani jää siistiksi. 
 • Palautan ruokailuvälineet siististi niille varatuille paikoille.
 • Muistan kiittää.
 • Noudatan keittiöhenkilökunnan ohjeita. 

Koulumatkat

 • Noudatan koulumatkallani liikennesääntöjä.
 • Jätän kulkuneuvoni sille varatulle paikalle. 
 • Odotan kyytiäni sovitussa paikassa. 

Poissaolot

 • Huoltaja ilmoittaa lapsen sairauspoissaolon heti aamulla opettajalle wilmassa.
 • Kuljetusoppilaan huoltaja ilmoittaa poissaolot yms. muutokset itse taksinkuljettajalle. 
 • Koulun tekemät työjärjestyksen muutokset ilmoitetaan takseille koululta. 
 • Rästiin jääneet tehtävät selvitetään opettajalta. 
 • 1-5 päivän keskeytykset koulutyöstä anotaan kirjallisesti opettajalta wilman kautta ja sitä pidemmät poissaolot rehtorilta. 
 • Jos oppilaalle on myönnetty lupa poissaoloon, on hänen huolehdittava poissaolon aikaisista koulutehtävistä. 
 • Luvattomat poissaolot oppilas korvaa oppituntien ulkopuolella. 

Lisäksi

 • Opettajakunta ja rehtori voivat antaa sääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita, joita tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä.
 • Tekemättömistä läksyistä, kasvatuskeskusteluista, poissaoloista ja kiusaamisen selvittelyistä on annettu erilliset toimintaohjeet Tuen käsikirjassa. 
 • Järjestyssääntöjen rikkomisesta tulee seuraamus. Perusopetuslaki 35a §, 36 § ja Perusopetusasetus 18 § määrittelevät seuraavista seuraamuksista: kasvatuskeskustelu, oppitunnilta poistaminen lopputunnin ajaksi, jälki-istunto, laiminlyötyjen tehtävien tekemättä jättäminen, opetuksen epääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. 
 • Liuhtarin koulussa sääntöjen vastaisen käytöksen ensisijaisena korjauskeinona käytetään kasvatuskeskusteluja. 
 • Mikäli oppilas syyllistyy lainvastaiseen tekoon, on rangaistus voimassa olevan Suomen lainsäädännön mukainen. 
 • Rangaistukset ja huomautukset kirjataan ja arkistoidaan. 

Korvausvelvollisuus, haltuunotto ja tarkastus

 • Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
 • Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. (Perusopetuslaki 36§).
 • Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. (Perusopetuslaki 36§)
 • Kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on ilmeistä, että oppilaan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. (Perusopetuslaki 36§)

 Tupakkatuotteet ja päihteet

 • Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. MIkäli oppilas on alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena koulupäivän aikana, otetaan yhteyttä huoltajaan ja lisäksi tehdään lastensuojeluilmoitus. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä seuraa kuntatasolla lasten ja nuorten tilannetta. 

Liuhtarin koulun johtoryhmä, opettajakunta ja oppilaskunnan hallitus ovat hyväksyneet koulun järjestyssäännöt  18.1.2023.

Muuta toimintaa

Torstaisin koulussa on motoriikkavälitunti, jolloin oppilaat voivat opettajan johdolla käydä kehittämässä motorisia taitojaan. Rata on joka kerta samanlainen, jolloin pystytään tarkasti harjoittelemaan tiettyjä taitoja.

Liuhtarin koululla on kummioppilastoimintaan. Kummitoiminta on järjestetty siten, että kuudesluokkalaiset toimivat kakkosluokkalaisten kummeina ja viidesluokkalaiset puolestaan ensimmäisen luokan oppilaiden.