Lapua Musiikkiopisto Logo
Tekstin koko
Toggle search

Lapuan musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2018

 

 1. Toiminta-ajatuksemme

Lapuan musiikkiopisto on turvallinen musiikillisen kasvun paikka musiikin harrastajalle ja portti musiikin ammattiin.

 

Kasvatamme lasta ja nuorta

 • kokonaisvaltaisesti musiikin avulla
 • luomalla edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle
 • kehittämään musiikillista osaamistaan
 • iloitsemaan oppimisestaan
 • antamalla laadukkaan musiikin opetuksen myötä taitoja ja valmiuksia elinikäiseen musiikin oppimiseen ja harrastamiseen
 • aktiivisiksi, itsenäisiksi musiikin harrastajiksi ja tekijöiksi ja oppilaan niin halutessa kohti musiikin ammattiopintoja

 

Olemme tärkeä paikkakunnan kulttuurielämän luoja ja ylläpitäjä. Teemme yhteistyötä niin lähialueen kuin kansallisten taiteen perusopetusta järjestävien kuin muidenkin kulttuuritoimijoiden kanssa. Kehitämme kansainvälisiä suhteitamme erityisesti ystävyyskuntiemme kulttuuritoimijoiden kanssa.

 

 1. Arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat

2.1. Arvomme

Arvojamme ovat:

 • humaanisuus, välittäminen, huolenpito jokaisesta oppilaasta tasapuolisesti
 • yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, kulttuurinen osallisuus
 • kasvun tukeminen yksilönä ja ryhmän jäsenenä
 • luovuus
 • rohkea uuden kokeileminen ja vanhan ja hyväksihavaitun säilyttäminen
 • vuorovaikutuksellisuus, musiikki vuorovaikutuksen välineenä
 • musiikillisen sivistyksen vaaliminen

 

2.2. Oppimiskäsitys

Meillä opitaan:

 • kokonaisvaltaisen prosessin kautta
 • aktiivisena oppijana: oppilas on mukana  tavoitteiden asettelussa ja niiden toteutumisen seuraamisessa
 • myönteisten tunnekokemusten kautta
 • ilolla
 • luovaan toimintaan rohkaisten
 • tunteet, aistit ja kehollisuus huomioiden
 • toiminnallisuuden kautta

 

2.3. Oppimisympäristömme

Toimimme fyysisesti tarkoituksenmukaisissa tiloissa, jotka edesauttavat avoimen,  myönteisen, aktiivisen, auttavaisen ja turvallisen psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön ja ilmapiirin muodostumisessa. Hyvät tilat ja avoin, jokaista kunnioittava ilmapiiri innostavat ja tukevat oppimista sekä oppilaiden tasavertaisuutta.

Tilamme ovat turvalliset ja viihtyisät sekä välineemme ajantasaiset.

Fyysinen oppimisympäristömme Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa mahdollistaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri kulttuurialan toimijoiden ja eri taiteen lajien kesken.

Oppimisympäristöämme on myös kaikki se opiston ulkopuolinen toiminta, tilat, paikat ja tilanteet, joissa oppilaamme ovat mukana mm. esiintymisten myötä. Kehitämme niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisia oppimisympäristöjämme edelleen.

 

 1. 4. Työtavat

Keskeisenä työtapanamme on henkilökohtainen ohjaus/yksilöopetus, mutta erityinen painoarvo opistossamme on myös yhteismusisoinnilla ja yhdessä tekemisellä. Pyrimme järjestämään kaikille oppilaille mahdollisuuden soittaa yhdessä toisten kanssa.

 

Työtavoissamme keskeisiä ovat:

 • olemme läsnä, kuuntelemme ja ohjaamme kädestä pitäen
 • opettajien välinen yhteistyö ja yhteisopettajuuden mahdollistamiseen pyrkiminen
 • monipuolisuus
 • toiminnallisuus, teoriasta käytäntöön
 • pitkäjänteisyys
 • yhdessä tekeminen
 • elämyksellisyys ja luovuus

 

Pyrimme saamaan oppilaat mukaan suunnittelemaan ja ohjaamaan työskentelyään     sekä teknologian tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen.

 

 1. Toimintakulttuurimme

Toimintakulttuurimme rakentuu seuraavien kantavien ajatusten varaan:

 • olemme olemassa ensisijaisesti oppilaitamme varten
 • toimintamme on avointa, korkealaatuista, kokonaisvaltaista, tiedottavaa ja monipuolista
 • vuorovaikutuksemme on avointa, kaikki huomioonottavaa ja kunnioittavaa niin oppilaan ja opettajien, huoltajien ja opettajien kuin henkilökunnan välillä
 • meillä on tilaa kehitykselle ja yksilöllisille tavoille toimia
 • opintoihin luonnollisena osana kuuluvat haasteet selätetään yhdessä
 • kannustamme, pyrimme oppilaan vahvuuksien löytämiseen ja parhaaseen loistoon
 • erilaisille mielipiteille ja musiikillisten osaamisten vahvistumisille on tilaa
 • hyvä johtaminen, arkea helpottavat käytännöt
 • kaikkia kuunteleva, läsnäoleva, arvostava, huomioonottava, keskusteleva, kehittyvä, eteenpäin menevä
 • ovemme on auki muutokseen, kasvuun ja kehitykseen

 

 1. Opetuksen rakenne ja laajuus, oppiaineet

 

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS → PERUSOPINNOT 1-4

800 t                           →

SYVENTÄVÄT OPINNOT

500 t

 

Lapuan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetussuunnitelmamme perustuu opetushallituksen antamaan määräykseen OPH-2068-2017 (20.9.2017) ”Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017”, musiikki (liite 1). Opetusta annetaan sekä klassisessa musiikissa että rytmimusiikissa. Opetuksemme on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

Opintojen laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen osuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia. Perusopintoja edeltävänä opetuksena annamme  varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkileikkikoulussa ja musiikkivalmennuksessa.

Opinnot musiikkiopistossa koostuvat instrumenttiopinnoista, yhteismusisoinnin ja musiikin hahmotusaineiden (musiikin perusteet) opiskelusta sekä valinnaisista opintojaksoista. Esiintymiset ovat luonnollinen osa esittävän taiteenalan opintoja. Omaehtoinen kotiharjoittelu kuuluu opintoihin vahvana osa-alueena.

4.1. Soitinvalikoimamme

Musiikkiopistossamme voi opiskella seuraavia instrumentteja pää- ja/tai sivuinstrumentteina):

 • Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
 • Puupuhaltimet: nokkahuilu, poikkihuilu, klarinetti, saksofoni, fagotti, oboe
 • Vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, alttotorvi, baritonitorvi, tuuba
 • Lyömäsoittimet
 • Kosketinsoittimet: piano, cembalo
 • Harmonikka
 • Kitara
 • Laulu (15-vuotiaat ja sitä vanhemmat)
 • Rytmimusiikki: sähkökitara, sähköbasso, rummut, vapaa säestys (piano), laulu

 

4.2. Varhaisiän musiikkikasvatus ja opetuksen yleiset tavoitteet

Varhaisiän musiikkikasvatus edeltää perusopintoja ja sisältää musiikkileikkikouluopinnot ja musiikkivalmennuksen. Musiikkivalmennukseen kuuluvat soitinvalmennus ja toiminnallisen musiikin hahmotusaineiden opetus Nuottipaja-opinnoissa.

 

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS
MUSIIKKILEIKKIKOULU MUSIIKKIVALMENNUS
PERHERYHMÄT 0-3 v           SOITIN-

VALMENNUS

NUOTTIPAJA
MUSIIKKILEIKKI-

RYHMÄT 4-5 v

SELLO- JA PIANOMUSKARIT

4-6 v

piano, jouset, puhaltimet, kitara, harmonikka NUPA 1 7 v
SOITINRYHMÄT 6-7v

kantele ja nokkahuilu

NUPA 2 8 v
NUPA 3 9 v

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä positiivisen musiikkisuhteen syntymiselle sekä tukea lapsen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä moniaistisesti. Jokaiselle lapselle pyritään antamaan myönteisiä onnistumisen elämyksiä, valmiuksia ja taitoja musiikkiharrastuksen jatkamiseen, mahdollisuuksia luovuuden kehittämiseen, itsetunnon vahvistumiseen sekä tilaisuuksia taideaineiden integraatioon. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia.

 

4.2.1 Musiikkileikkikoulu

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että lapsi

 • saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle
 • kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin
 • musiikillisten kykyjen ja valmiuksien kehittäminen seuraavilla alueilla:
 • kuuntelukyky ja musikaalinen muisti
 • äänenkäyttö, laulu- ja soittotaito
 • rytmi-, sävel-, muoto- ja harmoniataju
 • motoriikka ja luova ilmaisu
 • tuetaan lapsen mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä sekä improvisoinnin ja säveltämisen kokeilemista oman keksimisen kautta

 

Tarkemmat tavoitteet, sisällöt ja työtavat löytyvät Varhaisiän musiikinopetuksen opsista (Liite 2).

 

4.2.2 Musiikkivalmennus

Musiikkivalmennustoiminnan sisältö on jatkoa musiikkileikkikoululle. Valmennusopetukseen ottaminen ei kuitenkaan välttämättä ole sidoksissa aikaisempiin opintoihin, vaan oppilaita voidaan ottaa valmennusoppilaiksi ilman aiempia opintoja.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennus on yksilö-, pari- ja/tai ryhmäopetuksessa tapahtuvaa soitonopetusta. Se on hyvä väylä aloittaa ja kokeilla soitto-opintoja harrastuksena.

Soitinvalmennuksessa voi opiskella 1-3 vuotta. Oppitunnin pituus on 22,5 min, joka voidaan toteuttaa yksilöopetuksena tai pariopetuksena 45 min. Soitinvalmennusta voidaan toteuttaa myös ryhmäopetuksena 45-60 min oppitunnilla. Soitinvalmennusoppilaat voivat osallistua myös yhteismusisoinnin opetukseen (orkesterit, kamarimusiikki) ja Nuottipaja-opetukseen.

 

Tavoitteena on

 • luoda perusvalmiuksia musiikin- ja soitonopiskelun aloittamiselle
 • tutustua soittimeen ja ohjata soitinvalinnoissa
 • valmistautua pitkäjänteiseen laulun- ja soitonopiskeluun sekä
 • totutella säännölliseen harjoitteluun
 • harjoitella soittimen ja sen tekniikan alkeita
 • saada kokemuksia esiintymistilanteista
 • saada nuotinluvun, melodian ja rytmin hahmottamisen taitoja alulleen
 • oppia harjoittelutaidon alkeita
 • oppia hyvän soittoasennon löytämistä

 

Soitinvalmennusopintojen tavoitteet lukuvuodelle pohditaan yhdessä opettajan ja oppilaan keskustelussa lukuvuoden alkaessa. Joka viikko oppilas saa suullista palautetta oppitunnillaan omalta opettajaltaan. Esiintymisistä voi saada palautetta myös muilta opettajilta ja kerran lukuvuoden aikana palautteen käy antamassa myös toinen opettaja, joko esiintymisen yhteydessä tai soittotunnilla. Keväällä oppilas saa lukuvuositodistuksen, jossa sanallinen arvio lukuvuoden aikana opitusta ja harjoittelua vaativista asioista.

 

Nuottipaja

Nuottipaja-opetus on musiikin perusteiden alkeisopetusta toiminnallisten työtapojen avulla. Se on instrumenttiopintoja täydentävää ryhmäopetusta, jossa musiikin peruselementtejä (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, tempo, sointiväri ja kesto) opetellaan toiminnallisesti, musiikkileikkikoulun työtapoja käyttäen. Mahdollisuuksien mukaan toimintaan integroidaan oman instrumentin käyttöä.

Tavoitteena on soitto-opintojen tukeminen, musiikin tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittäminen  ja sillan luominen kohti musiikin hahmotusaineiden opintoja. Nuottipajassa toimiminen auttaa ryhmätaitojen kehittymistä, rohkaisee tunteiden ilmaisemiseen ja antaa onnistumisen elämyksiä.

Työtapoina ovat laulaminen, soittaminen, musiikin kuuntelu ja musiikkiliikunta sekä luova musiikin tekeminen mm. omien sävellysten myötä. Tuntien aiheista tehdään myös pieniä kynätehtäviä työkansioon. Opetuksessa hyödynnetään niin rytmisoittimia kuin oppilaiden omiakin soittimia. Tarkemmin Nuottipajan tavoitteista, sisällöistä ja työtavoista Varhaisiän musiikinopetuksen opetussuunnitelmassa (liite 2).

4.3. Perusopinnot ja yleiset tavoitteet

Musiikin perustasolla ja musiikin opistotasolla opinnot koostuvat sekä instrumentti- ja yhteismusisoinnin että musiikin perusteiden opiskelusta. Oppilaalla on solistinen pääaine ja lisäksi hän osallistuu muihin instrumenttiopintoja tukeviin opintoihin opetussuunnitelman mukaisesti. Mahdolliset sivuaineopinnot  ja valinnaiset opinnot suunnitellaan yhdessä oppilaan ja opettajan kanssa tukemaan opintoja. Perusopintojen suorittamiseen kuluu aloitusiästä riippuen 6-10 vuotta.

Perusopintomme jakautuvat neljään opintokokonaisuuteen; PO1, PO2, PO3 ja PO4 seuraavasti:

 

PERUSOPINNOT SYVENTÄVÄT OPINNOT
PO1  

Instrumentti-

opinnot

Yhteismusisointi

Musiikin perusteet

100 tuntia

PO2

Instrumentti-

opinnot

Yhteismusisointi

Musiikin perusteet

225 tuntia

PO3 

Instrumentti-

opinnot

Yhteismusisointi

Musiikin perusteet

225 tuntia

PO4 

Instrumentti-

opinnot

Yhteismusisointi

Musiikin perusteet

250 tuntia

SO 

Instrumentti-

opinnot

Yhteismusisointi

Musiikin perusteet

Lopputyö ja sitä tukevat opinnot

500 tuntia

Valinnaisia opintoja
Joka opintokokonaisuudessa esitetään/koostetaan Soiva Kokonaisuus

 

Perusopintojen yleiset tavoitteet

Perusopintojen yleiset tavoitteet pohjautuvat Opetushallituksen valtakunnallisten musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaperusteiden neljään tavoitealueeseen. Kukin instrumentti määrittelee lisäksi omat tasolta toiselle etenevät soittimeen, sen ominaisuuksiin ja erityispiirteisiin perustuvat soitinkohtaiset tavoitteet ja sisällöt taitotauluissaan (liite 3). Kunkin oppiaineen (musiikin perusteet ja valinnaiset opintojaksot) tarkemmat tavoitteet ja sisällöt määritellään niihin liittyvien opintojaksojen kuvauksissa (liite 4 ja 5).

 

Esittäminen ja ilmaiseminen

Opetuksen tavoitteena on

 • kannustaa oppilasta löytämään omat musiikilliset vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa
 • ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun
 • kannustaa oppilasta harjoittelemaan erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa
 • rohkaista oppilasta tutustumaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja taiteiden väliseen vuorovaikutukseen.

 

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Opetuksen tavoitteena on

 • ohjata oppilasta oppimaan instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja päämääränään soittimen itsenäinen hallinta ja omaehtoinen ilmaisu
 • ohjata oppilasta säännölliseen harjoitteluun ja oppimisensa arviointiin
 • ohjata oppilasta musisoimaan korvakuulolta sekä lukemaan ja tulkitsemaan musiikin lajille ominaisia musiikin merkitsemistapoja
 • kannustaa oppilasta soveltamaan musiikin hahmotustaitojaan musisoinnissa
 • tarjota oppilaalle tilaisuuksia tutustua musiikkiteknologiaan työvälineenä
 • ohjata oppilasta käyttämään ergonomisesti oikeita soittotapoja ja mielekkäitä harjoittelumenetelmiä
 • ohjata oppilasta havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan kuuloaan.

 

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Opetuksen tavoitteena on

 • ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan ja mukauttamaan sen osaksi soivaa musiikillista kokonaisuutta
 • ohjata oppilasta kehittämään musiikin luku- ja kirjoitustaitoaan
 • ohjata oppilasta musiikin ominaispiirteiden tunnistamiseen ja rakenteiden hahmottamiseen
 • tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi musiikin kuuntelijaksi ja kartuttamaan musiikin historian tuntemusta.

 

Säveltäminen ja improvisointi

Opetuksen tavoitteena on

 • ohjata oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja
 • kannustaa oppilasta harjoittelemaan improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen perustaitoja.

 

Perusopintojen opetuksen keskeisenä sisältönä ovat

 • monipuolinen perehtyminen oppilaan valitseman instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin
 • tutustutaan monipuolisesti erilaisiin musiikin työvälineisiin ja työtapoihin ottaen huomioon oppilaan tavoitteet
 • yhteismusisointitaitojen kehittäminen
 • musiikin hahmotustaitojen ja historiatietoisuuden kehittäminen.

4.4.  Syventävät opinnot ja  yleiset tavoitteet

Syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 500 t sisältäen yhden opintokokonaisuuden SO, johon sisältyy instrumenttiopintoja, yhteismusisointia, musiikin hahmottamisaineiden opiskelua (yksi kaikille yhteinen kurssi ja valinnaiset)  ja opintoja tukevia ja/tai laajentavia eriaiheisia valinnaisia opintojaksoja. Musiikin hahmotusaineissa ammattiin suuntautuville suositellaan tiettyjä räätälöityjä musiikin perusteiden opintoja. Syventävissä opinnoissa opintomahdollisuuksia pyritään laajentamaan tai painottamaan oppilaan vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan ja niiden tavoitteet ja sisältö laaditaan oppilasta ja hänen tavoitteitaan mahdollisimman hyvin tukeviksi. Syventävien opintojen suorittamiseen kuluu keskimäärin 3-4 vuotta.

 

Syventävien opintojen yleiset tavoitteet

Syventävien opintojen yleiset tavoitteet pohjautuvat Opetushallituksen valtakunnallisten musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaperusteiden neljään tavoitealueeseen. Kunkin oppiaineen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt on määritelty soitinkohtaisissa taitotauluissa (liite 3) sekä niihin liittyvien opintojaksojen kuvauksissa. Kunkin oppiaineen (musiikin perusteet, valinnaiset opintojaksot) tarkemmat tavoitteet ja sisällöt määritellään niihin liittyvien opintojaksojen kuvauksissa (liitteet 4 ja 5).

 

Esittäminen ja ilmaiseminen

Opetuksen tavoitteena on

 • ohjata oppilasta syventämään musiikillista ilmaisuaan
 • kannustaa oppilasta kehittämään edelleen musiikin tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia taitoja valitsemiensa painopisteiden mukaisesti
 • rohkaista oppilasta käyttämään musiikkia monipuolisesti ilmaisun välineenä
 • ohjata oppilasta soveltamaan omassa ilmaisussaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja.

 

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Opetuksen tavoitteena on

 • auttaa oppilasta asettamaan tavoitteita opiskelulleen ja suuntaamaan omaa oppimistaan
 • opastaa oppilasta arvioimaan edistymistään ja nauttimaan osaamisestaan
 • ohjata oppilasta harjoittelemaan taitoja kehittävää ohjelmistoa sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä
 • ohjata oppilasta huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään sekä ergonomiasta ja kuulonsuojelusta musisoidessaan.

 

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Opetuksen tavoitteena on

 • ohjata oppilasta kuuntelemaan ja kehittämään musisointiaan sekä solistina että ryhmän jäsenenä
 • ohjata oppilasta tarkastelemaan soivaa ja nuotinnettua musiikkia monipuolisesti eri näkökulmista
 • ohjata oppilasta hahmottamaan musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia
 • ohjata oppilasta hyödyntämään kuuntelu- ja hahmotustaitojaan sekä musiikin historian tuntemustaan muusikkoutensa kehittämisessä.

 

Säveltäminen ja improvisointi

Opetuksen tavoitteena on

 • kannustaa oppilasta toteuttamaan teoksissa improvisoituja ja itse sovitettuja osuuksia ja säveltämään omaa musiikkia
 • rohkaista oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja työvälineitä.

 

Opintojen keskeisinä sisältöinä ovat

 • oppilaan musiikillisten ilmaisukeinojen monipuolinen kehittäminen henkilökohtaisessa ohjauksessa
 • ohjelmiston laajentaminen sekä
 • erilaisissa musiikillisissa kokoonpanoissa tarvittavien musisointi- ja yhteistyötaitojen edistäminen
 • musiikin hahmotustaitojen, kulttuurisen ymmärryksen ja luovan ajattelun monipuolista kehittämistä.

Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, jonka tavoitteet ja toteutustavan suunnittelevat oppilas ja opettaja(t) yhteistyössä. Lopputyö voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Se tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia osaamisen näyttämiseen. Lopputyö on oppilaan opintojen huippuhetki. Se voi olla solistista osaamista näyttävä tai painottua yhteismusisointiin tai sisältää molempia. Myös omat sävellykset ja sovitukset voivat olla lopputyönä tai sen osina, samoin erilaiset laajemmat projektit.

 

4.5. Valinnaiset opinnot

Oppilas voi sisällyttää opintoihinsa valinnaisia opintojaksoja, joita voivat olla mm.

 • solistinen sivuaine (instrumentti)
 • valinnaisopintotarjottimen opintojaksot (tutustuminen, alkeet, 1, 2, 3 )

 

Valinnaisten opintojen tasot ja laajuudet
Tutustuminen

enint. n. 10 t

Alkeet n. 15-20 t , lukukauden mittainen 1, 2, 3

n. 35-70 t, lukuvuoden mittainen

Esimerkki valinnaisesta opintojaksosta
Tutustuminen vapaa säestykseen, piano

8 t

Vapaa säestyksen alkeet, piano

17 t

Vapaa säestys 1

– lukuvuoden mittainen, mahdollisuus suorittaa opintojakso VAPS PO1

 

Solistista sivuainetta voi anoa keväisin jatkoilmoittautumisen yhteydessä ja se myönnetään opinnoissaan edistyneelle oppilaalle resurssien mukaan, pääsääntöisesti aikaisintaan oppilaan suoritettua PO2-opintokokonaisuuden.

Valinnaisia opintojaksoja järjestetään resurssien mukaan ja niistä päätetään joka lukuvuosi erikseen. Oppilaiden kiinnostus valinnaisopintojaksoihin selvitetään sähköisin kyselyin. Valinnaisten opintojen tarjotin löytyy liitteestä 5.

 

4.6. Aikuisten opetus

Opetuksemme on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta myös aikuiset voivat hakeutua oppilaaksemme. Aikuisten opetus noudattaa musiikin laajan oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä.

 

 1. Yhteismusisointi

Yhteismusisoinnilla on opistossamme erityinen painoarvo. Tarjoamme siihen monia mahdollisuuksia laajan orkesterikoulun, bändikoulun ja kamarimusiikin myötä. Oppilaat voivat osallistua yhteismusisointiin heti kun vapaat kielet ja ensimmäiset äänet soittimesta sujuvat. Oppilaat osallistuvat kamarimusiikkiin ja orkesteriin läpi opintojensa.

Yhteismusisoinnin tavoitteet

Oppilas

 • oppii esittämään musiikkia vuorovaikutuksessa toisten ryhmän jäsenten kanssa
 • oppii toimimaan ryhmässä rakentavasti
 • oppii kuuntelemaan ja sopeuttamaan omaa musisointiaan toisiin ryhmässä

 

Yhteismusisoinnin arviointi:

 • opettajan antama kannustava ja eteenpäinvievä palaute harjoituksissa ja esiintymisten jälkeen
 • vertaisarviointi: yhteiset pohdinnat ryhmänä onnistumisesta ja kehittymisen kohteista

 

Jousiorkesterit
Vapaat kielet Meidän orkka Juniorijouset Jousiorkesteri Kamariorkesteri

 

Puhallinorkesterit
D-puhallinorkesteri C-puhallinorkesteri B-puhallinorkesteri

Junior Wind Band Junior Brass Band

A-puhallinorkesteri

 

Rytmimusiikin bändit
C-bändi Jupiter B-bändi A-bändi

 

Muut:

 • pianotriot
 • kansanmusiikkiyhtyeet
 • oppilaista muodostetut duot
 • nelikätisparit
 • muut mahdolliset kokoonpanot

 

Oppilas siirtyy orkesteri- /bänditasolta toiselle taitojen karttuessa. Opettajat päättävät siirtymistä ryhmästä toiseen.

 

 1. Musiikin hahmottamisaineet, Musiikin perusteet MUPE

Musiikin hahmottamisaineet Musiikin perusteet toimivat tukiaineena soitto- ja yhteismusisointiopinnoille. MUPEn keskeisiä sisältöjä sekä perus- että syventävissä opinnoissa ovat

 • musiikin luku- ja kirjoitustaito
 • musiikin hahmottaminen ja
 • musiikin historian ja tyylien tuntemus
 • luovat taidot: sovittaminen ja säveltäminen

 

MUPE-opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 10-vuotiaana. Nuottipaja 1-3-opintojaksojen sisällöt vastaavat MUPE 1-opintojakson sisältöjä. NUPAt suorittanut oppilas jatkaa opintojaan suoraan MUPE 2-kurssilta.

 

NUPA 1-3

Perusopintojen MUPE-opinnot

MUPE 1

45 min

MUPE 2

45 min

MUPE soimaan 1-2

60 min

MUPE 3

45 min

MUPE 4

45 min

-eriytyminen sointusoitta-jat eri sisältö

MUPE soimaan 3-4

60 min

 

Mupe-opinnot pyritään kytkemään soitto- ja yhteismusisointiopintoihin mm. yhteisen oppimateriaalin avulla ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntämällä yhteisopettajuutta.

 

Syventävien opintojen MUPE-opinnot

Syventävissä opinnoissa MUPE 5 on kaikille pakollinen opintojakso. Tämän jälkeen oppilas voi valita valinnaisena aineena erilaisia musiikin hahmottamista syventäviä kursseja. Ammattiopintoihin tähtäävälle tai muuten vakavasti harrastavalle suositellaan MUPE 6 ja MUPE 7 kursseja, joiden sisällöt auttavat oppilasta mahdollisissa musiikin ammattiin suuntaavissa opinnoissa.

Valinnaisina opintojaksoina on mahdollista valita mm. Sovitus ja sävellys ja /tai oman instrumentin ja/tai musiikinhistoriaan, musiikkiteknologiaan syventävästi perehtyviä kursseja. Tarkemmin MUPEn kursseista, niiden tavoitteista ja sisällöistä liitteessä 4.

 

 1. Oppimisen arviointi

 

7.1. Laajan oppimäärän arvioinnin kohteet ja arvioinnin kriteerit

Oppimisen arvioinnissa:

 • pääpaino prosessin arvioinnissa ja ymmärtämisessä
 • arvioinnin kohteena on oppilaan koko musiikillinen polku ja sen yhtenä osana soivat kokonaisuudet
 • oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan hänen edistymisestään ja kehittymisestään
 • oppimäärän arvioinnissa tärkeässä asemassa on oppilaan tekemä päättötyö

 

Musiikin laajan oppimäärän arvioinnin kohteita ovat

 • esittäminen ja ilmaiseminen
 • oppimaan oppiminen ja harjoittelu
 • kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
 • säveltäminen ja improvisointi.

 

Instrumenttiopintojen Soivien kokonaisuuksien arvioinnin kohteena ovat instrumentin hallinta ja esittäminen ja ilmaiseminen. Tarkemmat arviointikriteerit soittimittain on kuvattu instrumenttikohtaisissa taitotauluissa (liite 3).

 

Instrumenttitaitojen arvioinnin kohteita ovat:

 • luonteva soittoasento
 • soittotekniset valmiudet
 • äänenlaatu ja sävelpuhtaus
 • soitinkohtaiset tavoitteet

 

Esittämisen ja ilmaisemisen arvioinnin kohteita ovat:

 • rytminkäsittely
 • fraseeraus
 • dynamiikan käsittely
 • tyylintuntemus
 • ilmaisun monipuolisuus
 • soitinkohtaiset tavoitteet

 

Mikäli Soiva kokonaisuus on sävellystä tai sovitusta sisältävä tarkastellaan sitä sille asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja arvioinnin kriteerien kautta. Musiikin hahmottamisaineiden (musiikin perusteiden) arvioinnissa keskeistä on portfoliotyöskentely ja tuntiosaaminen. Yhteismusisoinnissa ja valinnaisissa opintojaksoissa arviointi pohjautuu opintoihin osallistumiseen ja opintojen tavoitteiden hyväksyttyyn saavuttamiseen.

 

7.2. Arvioinnin tehtävä

Arvioinnin tehtävänä on

 • ohjata ja suunnata oppilaan oppimista ja tavoitteiden asettamista
 • tukea hänen edistymistään ja tavoitteiden saavuttamistaan musiikkiopinnoissa
 • kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin ja vertaisarviointiin

 

Palautteessa

 • ohjataan myönteisessä hengessä
 • vahvistetaan oppilaan hyvän itsetunnon ja myönteisen minäkuvan kehittymistä

 

Itsearviointi

 • ohjaa oppilasta havainnoimaan ja suuntaamaan omaa oppimisen prosessiaan ja kohdistamaan harjoittelua tarkoituksenmukaisesti

 

Vertaisarviointi

 • ryhmän jäsenten kesken ikäkauteen sopivasti ja toisia kannustaen
 • arvioidaan yhteistä oppimista ja kehittymistä ryhmänä

 

7.3. Arviointi opintojen aikana ja päättyessä

Arviointi opintojen aikana perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksien yleisiin ja kunkin oppiaineen omiin tavoitteisiin. Niiden pohjalta oppilas ja opettaja luovat joka lukuvuodelle keskeiset oppilaan edistymistä ja kehittymistä parhaiten sillä hetkellä palvelevat tavoitteet.

 

Arviointi

 • pohjautuu tavoitteisiin
 • kohdistuu prosessiin
 • antaa suuntaan kohti tulevaa
 • nostaa esiin vahvuuksia
 • antaa ohjeita kehittämiseen
 • motivoi ja kannustaa
 • rohkaisee etsimään ja löytämään

 

Arviointi on vuorovaikutteista ja kohdistuu ainoastaan työskentelyyn ja tavoitellun osaamisen karttumiseen, ei oppilaan persoonaan tai ominaisuuksiin. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin ja vertaisarviointiin.

 

Lukuvuoden aikana/joka lukuvuosi

 • oppilas ja opettaja laativat yhdessä keskeiset tavoitteet lukuvuoden työskentelylle, jota tarkastellaan lukuvuoden aikana
 • oppilas havainnoi oppimisen prosessiaan itsearvioiden
 • oppilas saa vähintään yhden opintoja edistävän ja oppilasta kannustavan kirjallisen palautteen muulta kuin omalta opettajalta (vierailu soittotunnilla, palaute esiintymisestä)
 • opiston opettajat voivat antaa suullista kannustavaa palautetta mm. esiintymisten yhteydessä muillekin kuin omille oppilailleen
 • oppilas saa keväällä lukuvuoden päätteeksi oman opettajan laatiman sanallisen lukuvuositodistuksen, jossa kulunutta opintovuotta arvioidaan sen yhdessä asetettuihin tavoitteisiin peilaten

 

Arvioinnin apuvälineinä ovat perus- ja syventävien opintojen yleiset tavoitteet sekä instrumentti- ja oppiainekohtaiset taitotaulut ja portfoliot. Taitotaulu on apuväline tavoitteiden asetteluun ja niiden toteutumisen seurantaan ja sekä kirjallisen lukuvuosiarvioinnin koostamiseen.

 

Perusopintojen todistuksen ja syventävien opintojen päättötodistuksen kirjalliset arviot oppilaan koko opintoprosessista rakentuvat opintopolun aikana lukuvuositodistuksissa annetun kirjallisen palautteen pohjalle. Oppilas ja huoltaja saavat tietoa opintojen tavoitteista ja niiden arvioinnista. Oppilaan opintotiedot ja arvioinnit ovat nähtävissä oppilaalle ja hänen huoltajilleen sähköisen oppilashallintojärjestelmän kautta. Oppilaskohtaiset taitotaulut ja portfoliot ovat tarkasteltavissa sähköisesti oppilasta opettavien opettajien, oppilaan, huoltajien ja rehtorin kanssa.

 

7.4. Soivat kokonaisuudet ja niiden arviointi

Jokaisen opintokokonaisuuden päätteeksi esitetään/kootaan Soiva kokonaisuus. Opettaja ja oppilas suunnittelevat Soivan kokonaisuuden ohjelman yhdessä palvelemaan oppilaan tavoitteita ja osaamista parhaiten edistävällä tavalla. Soiva kokonaisuus voi olla solistista soittoa tai solistisen ja kamarimusisoinnin/yhtyesoiton yhdistelmä. Sen osana voi olla oma sävellys tai sovitus tai esim. musiikkiteknologista osaamista esittelevä näyte.

 

Soiva kokonaisuus voidaan esittää

 • yhtenä kokonaisuutena tai jakaa osiin oppilaan ja opettajan harkinnan mukaan
 • erikseen järjestetyssä Soiva Kokonaisuus-konsertissa tai muussa konsertissa opistolla tai muualla, Soiviin Kokonaisuuksiin keskitetyissä päivissä, erillisessä tilaisuudessa tai se voidaan videoida. Myös näiden yhdistelmiä voidaan käyttää.
 • Suositellaan, että ainakin osa Soivan Kokonaisuuden ohjelmasta soitetaan ulkoa.

 

Soivan kokonaisuuden esittämistilaisuudet ovat yleisölle avoimia. Palaute annetaan henkilökohtaisesti.

Soivat kokonaisuudet arvioidaan. Palautteenannon tapaan vaikuttaa mm. esityspaikka ja -aika. Palaute annetaan kirjallisesti, mutta sitä voidaan täydentää myös suullisella sanallisella palautteella. Palaute annetaan mahdollisuuksien mukaan esityksen jälkeen tai olosuhteista riippuen (esim.konsertin myöhäisestä ajankohdasta johtuen) myöhemmin. Palautteet kirjataan sähköiseen oppilashallintojärjestelmään ja ovat oppilaan ja huoltajan luettavissa.

 

Soivien kokonaisuuksien arvioijina ovat:

PO1-2    oppilaan oma soitonopettaja + 1 opettaja

PO 3-4 oppilaan oma soitonopettaja + 2 opettajaa

SO oppilaan oma soitonopettaja + 2-3 opettajaa

 

Oppilaan oman opettajan arvio on mukana tasavahvana. Jos Soiva kokonaisuus esitetään esim. kahdessa osassa, arvioijien ei tarvitse olla samoja molemmissa.

Kaikki arvioijat antavat vapaan kirjallisen, oppilasta kannustavan ja eteenpäin auttavan palautteen sekä tilanteen sen mahdollistaessa lisäksi suullisen palautteen. Palautteessa huomioidaan oppilaan ja opettajansa yhdessä asettamat tavoitteet. Mikäli suullinen palaute annetaan, sen antavat kaikki arviointiryhmän jäsenet suoraan oppilaalle.

 

7.5. Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin. Myös oppilaan siirtyessä taiteen perusopetuksen yleisestä oppimäärästä menetellään em. tavalla.

 

7.6. Oppimäärän arviointi

Laajan oppimäärän arvioinnin lähtökohtana ovat oppilaan suorittamat syventävät opinnot. Syventävien opintojen aikana oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kertoo, miten oppilas on saavuttanut musiikin laajan oppimäärän syventävien opintojen tavoitteet. Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja ja sen arvioinnissa huomioidaan oppilaan lopputyölleen asettamat tavoitteet. Arvioinnin kohteista ja kriteereistä kts. luku 7.1. sekä instrumenttikohtaiset taitotaulut (liite 3).

Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan suorittamasta laajasta oppimäärästä. Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja hänen saavuttamaansa osaamista suhteessa syventävien opintojen tavoitteeseen. Sanallisessa arviossa painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia.

 

7.7.Todistukset ja niihin merkittävät tiedot

7.7.1 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus

 

Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • todistuksen nimi
 • koulutuksen järjestäjän nimi
 • oppilaitoksen nimi
 • taiteenala
 • oppilaan nimi ja henkilötunnus
 • opiskeluaika vuosina
 • oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot
 • kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
 • sanallinen arvio oppilaan suorittamista taiteenalan laajan oppimäärän perusopinnoista
 • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään todistukseen ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman
 • kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen merkitään taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä
 • jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä, merkitään yhteisön tai säätiön tämän sopimuksen perusteella antaman taiteen perusopetuksen todistukseen sopimuksen päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman
 • merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.

 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus voi sisältää liitteitä.

 

7.7.2 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus

Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja syventävät opinnot.

 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • todistuksen nimi
 • koulutuksen järjestäjän nimi
 • oppilaitoksen nimi
 • taiteenala
 • oppilaan nimi ja henkilötunnus
 • opiskeluaika vuosina
 • oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot
 • kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
 • oppilaan suorittamat laajan oppimäärän syventävät opinnot
 • kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
 • syventäviin opintoihin sisältyvän laajan oppimäärän lopputyön aihe
 • sanallinen arvio oppilaan suorittamasta taiteenalan laajasta oppimäärästä
 • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään todistukseen ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman
 • kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen merkitään taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä
 • jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä, merkitään yhteisön tai säätiön tämän sopimuksen perusteella antaman taiteen perusopetuksen todistukseen sopimuksen päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman
 • merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.

 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.

7.7.3 Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista

 

Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan laajan oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä.

 

 1. Oppimäärän yksilöllistäminen

Oppilaalle voidaan laatia sairauden, vammaisuuden tai näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi yksilöllinen, kirjallinen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jolla pyritään oppilaan vahvuuksien esiin saamiseen ja opintojen parhaaseen mahdolliseen tukemiseen.

Yksilöllistäminen voi tarkoittaa tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja arviointimenettelyjen yksilöllistämistä ja ne pohditaan kunkin oppilaan kohdalla erikseen.

 

Oppilasta opettavat opettajat ja rehtori laativat henkilökohtaisen opetussuunnitelman oppilaalle ja se käsitellään ja yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa tarvittaessa voidaan konsultoida asiantuntijoita (esim. erityisopettajia) huoltajien suostumuksella. Vanhempien toivotaan ilmoittavan musiikkiopintoihin olennaisesti vaikuttavista tekijöistä opistolle, että voimme parhain mahdollisin tavoin auttaa oppilasta eteenpäin.

 

 1. Oppilaaksi ottamisen periaatteet

 

 1. 1. Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikouluryhmiin ja soitinvalmennukseen oppilaita otetaan oppilaaksi soittimittain ilmoittautumisjärjestyksessä. Nuottipaja-opetukseen etusijalla ovat varsinaiset opiskelijat ja valmennusoppilaat. Ulkopuoliset oppilaat voivat hakeutua vapaille oppilaspaikoille.

 

9.2. Soitto- ja lauluoppilaaksi

Soitto- ja lauluoppilaaksi otetaan oppilaita vähintään kerran vuodessa järjestettävien sisäänpääsytestien kautta tai oppilaaksi pyrkivän osoitettua osaamisensa muulla tavoin. Sisäänpääsytestillä pyritään selvittämään oppilaan musikaaliset edellytyksiä opintoja ajatellen. Arvioinnin tukena käytetään erilaisia ikätasoon sopivia musikaalisuutta mittaavia testejä.

Toisessa musiikkiopistossa jo opiskeleva tai opiskelemaan sisäänpääsytestin kautta hyväksytty on oikeutettu oppilaspaikkaan ilman erillistä sisäänpääsytestiä.

 

 1. Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa

Sujuva yhteistyö kodin ja huoltajien kanssa on meille tärkeää. Kodin tuki on tärkeä tekijä opintojen edistymisessä. Yhteistyön on hyvä olla säännöllistä ja vuorovaikutuksellista.

 

Yhteistyö huoltajien kanssa voi olla mm.

 • vanhempien läsnäoloa oppilaiden tunnilla
 • viestintää ajankohtaisista asioista, mm. tiedotteet säännöllisesti
 • huoltajien mukaan ottamista oppilaitoksen kehittämiseen mm. sisäisen arvioinnin yhteydessä
 • huoltajat voivat olla mukana tukemassa oppilaitoksen toimintaa Lapuan musiikkiopiston oppilastukiyhdistys Prima vista ry:n kanssa
 • vanhempainvartteja
 • info-iltoja

Muut tahot

 • yhteistyö muiden paikkakunnan toimijoiden kanssa, erityisesti taiteen perusopetusta antavan Lapuan taidekoulun kanssa
 • yhteistyö osana Vanhan Paukun Kulttuurikeskusta ja sen toimijoiden kansalaisopiston, kulttuuritoimen ja kirjaston sekä alueen yritysten kanssa
 • säännöllinen yhteistyö Lapuan oman kulttuuriopetussuunnitelman myötä paikkakunnan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion kanssa
 • yhteistyö alueen musiikkiopistojen ja taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa
 • kansallisten ja kansainvälisten suhteiden ylläpitäminen ja luominen muiden musiikkiopistojen ja taideoppilaitosten kanssa
 • yhteistyö Lapuan musiikkiopiston oppilastukiyhdistys Prima vista ry:n kanssa

 

 1. Toiminnan jatkuva kehittäminen

Opetussuunnitelmaa ja opiston toimintasuunnitelmaa tarkastellaan säännöllisin väliajoin ja kehitetään tarpeen mukaan. Musiikin ammatillisen koulutuksen muutokset huomioidaan. Opistoa kehitetään säännöllisesti oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle suunnatuin kyselyin esim. taiteen perusopetuksen arviointiin suunniteltua Virvatuli-mallia hyödyntäen. Henkilöstölle järjestetään kehityskeskustelut vuosittain yksilö- tai pienryhmäkeskusteluna. Sovellamme voimassa olevaa Lapuan kaupungin, sivistystoimen ja musiikkiopiston strategiaa omana kehittämisen välineenämme.

Henkilökuntaa kannustetaan ja ammatilliseen kehitykseen koulutuksen avulla ja tuetaan sitä resurssien mukaan.

Tieto- ja viestintäteknologian osalta tilojen ja välineiden päivittäminen kuuluu kehittämiskohteisiimme.

 

 1. Siirtymäaika uuteen opetussuunnitelmaan

Siirtymäaikaan uuteen opetussuunnitelmaan vaikuttaa oppilaan opintojen vaihe. Opintojen ollessa joko perusopintojen tai syventävien opintojen loppusuoralla tapauskohtaisesti harkitaan jatkaako oppilas opintonsa loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaan vai siirtyykö uuteen.

Uuteen opetussuunnitelmaan siirrytään seuraavasti:

 • uudet oppilaat otetaan suorittamaan oppimäärä uuden opetussuunnitelman mukaan
 • perustasolla jatkavat oppilaat siirtyvät suorittamaan oppimäärän uuden opetussuunnitelman mukaan, lukuunottamatta niitä joilla opintoja perustasolla on jäljellä n. yksi lukuvuosi
 • perustason opinnot kevätlukukaudella 2018 loppuun saavat oppilaat siirtyvät suorittamaan syventävät opinnot uuden oppimäärän mukaan
 • musiikkiopistotasolla lukuvuonna 2017 – 2018 olevat oppilaat voivat halutessaan siirtyä suorittamaan oppimäärän loppuun uuden oppimäärän mukaan
 • musiikkiopistotasolla lukuvuonna 2017 – 2018 olevilla oppilailla on oikeus halutessaan suorittaa oppimäärä loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaan 15.05.2020 mennessä