Lapua Musiikkiopisto Logo
Tekstin koko
Toggle search

Lapuan musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2023

Liite 4 Musiikin hahmotusaineet
Musiikin perusteet, opetussuunnitelma

 

 1. Keskeiset musiikin hahmotusaineiden tavoitteet, työtavat ja arviointi

 

Musiikin hahmotusaineet Nuottipaja NUPA ja Musiikin perusteet (MUPE) toimivat tukiaineena instrumentti- ja yhteismusisointiopinnoille. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen kanssa.

 

1.1. Yleiset tavoitteet ja sisältö

 

Musiikin hahmotusaineiden tavoitteet rakentuvat taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän yleisten tavoitteiden pohjalle.

Tavoitealueet ovat:

 • esittäminen ja ilmaiseminen
 • oppimaan oppiminen
 • musiikin hahmottaminen ja kuuntelu
 • säveltäminen ja improvisointi

 

Musiikin hahmotusaineiden keskeisiä sisältöjä sekä perus- että syventävissä opinnoissa ovat

 • musiikin luku- ja kirjoitustaito
 • musiikin hahmottaminen 
 • musiikin historian ja tyylien tuntemus
 • luovat taidot: sovittaminen ja säveltäminen

 

Musiikin hahmotusaineiden opinnoissa tärkeä periaatteemme“vähemmän on enemmän”. Pyrimme antamaan oppilaille hyvän perusasioiden hallinnan. Opintojaksojen sisällöt on pyritty luomaan siten, että ne tukevat oppilaan instrumentti- ja yhteismusisoinnin opiskelua ja hänen omaa musiikkipolkuaan. Oppilaalle pyritään antamaan sellaiset musiikin hahmotusaineiden tiedot ja taidot, että elinikäinen musiikin harrastaminen on mahdollista ja niin halutessaan oppilas saa riittäväää osaamista kohti musiikin ammattiopintoja.

 

Opintojaksojen sisällöt on rakennettu siten, että opittua kerrataan ja sovelletaan ja siten saavutettuja taitoja syvennetään. Musiikin hahmotusaineiden opinnot pyritään integroimaan soitto- ja yhteismusisointiopintoihin mm. yhteisen oppimateriaalin avulla. Mahdollisuuksien mukaan voidaan hyödyntää yhteisopettajuutta sekä opintojen integrointia esim. bändiin, orkesteriin ja instrumenttiopintoihin. 

 

Musiikki ja musisoinnin käytäntö on elävä osa musiikin hahmotusaineiden opintoja. Oppilaiden omaa instrumentti- ja yhteismusisointiohjelmistoa pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään opetuksessa  sekä opittavien käsitteiden havainnollistajana että erilaisten kirjallisten  ja kuuntelutehtävien materiaalina. Soitto-, kuuntelu- ja kirjallisina tehtävinä pyritään käyttämään monipuolisesti aitoja musiikkiesimerkkejä: klassisia teoskatkelmia ja tuttuja lauluja (kansan- ja lastenlauluja, iskelmiä jne.), mutta myös oppilaiden omia sävellyksiä ja oppilaiden mielimusiikkia. 

 

Opintojen aikana säveltämistä ja sovittamista opiskellaan joka opintojaksossa Nuottipaja-opinnoista alkaen. Tavoitteena on saada rohkeutta omaan luovaan tekemiseen, sovittamiseen ja säveltämiseen kullakin taitotasolla. Musiikin hahmotusaineiden opintoja toteutetaan myös valinnaisina opintojaksoina. Jokaisella musiikin hahmotusaineiden MUPE-opintojaksolla käytetään myös verkkopohjaisia nuotinnusohjelmia ja opetusmateriaaleja oppimisen ja luovuuden herättäjänä.

 

Syventävissä opinnoissa musiikin hahmotusaineiden opinnoissa korostuu valinnaisuus. Opinnot suunnitellaan tukemaan mahdollisimman hyvin oppilaan syventävien opintojen lopputyötä ja hänen elinikäistä musiikin harrastamistaan. Syventävissä opinnoissa on vain yksi kaikille pakollinen opintojakso MUPE 5. 

 

Valinnaisina opintojaksoina on mahdollista valita mm. sovitukseen ja sävellykseen, musiikkianalyysiin, oman instrumentin ja sen säveltäjien historiaan ja/tai yleiseen musiikin historiaan keskittyviä opintojaksoja periodeittain, lukukauden tai lukuvuoden mittaisina (MUPE 6, MUPE 7, Sovitus ja sävellys, Musiikkianalyysi, Musiikin historia). Ammattiopintoihin tähtäävälle tai muuten vakavasti harrastavalle on tarjolla opiskelijan tarpeisiin rakennettuja oppisisältöjä (Kohti ammattiopintoja 1-2 -opintojaksot).

 

1.2. Työtavat

 

Opetuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon oppilasta aktivoivia työtapoja. Musiikin hahmotusaineiden oppitunneilla lauletaan ja soitetaan,  liikutaan( mahdollisuuksien mukaan), kuunnellaan, rytmitellään sekä tehdään kirjallisia tehtäviä. Musiikkiopistossamme on oma oppimateriaali jokaiselle NUPA- ja MUPE -opintojaksolle. Suulliset säveltapailutehtävät voivat olla sekä ennaltavalmistettuja että prima vista-tehtäviä. Oppimisessa hyödynnetään aktiivisesti musiikkiteknologiaa. 

 

1.3. Arviointi

 

Oppilaan musiikin hahmotusaineiden taitojen arviointi perustuu sekä oppilaan portfolioon että jatkuvaan näyttöön tuntityöskentelyssä. Kullakin opintojaksolla määritellään tavoitteisiin ja sisältöalueisiin soveltuvat suulliset ja kirjalliset portfolio-tehtävät, jotka löytyvät pääsääntöisesti oppimateriaaleista. Opintojakson suoritukseen vaaditaan niiden suorittaminen hyväksytysti sekä säännöllinen läsnäolo oppitunneilla. 

 

Kirjalliset ja suulliset portfolio-tehtävät arvioi oma NUPA-/MUPE-opettaja ja joidenkin tehtävien osalta voi arvioijana olla myös oma soitonopettaja. Laajemmissa sovitus- ja sävellystöissä sekä laajan oppimäärän säveltämisen/sovittamisen lopputyössä käytetään oman opettajan lisäksi ulkopuolista asiantuntijaa.

 

Lukuvuoden päätteeksi oppilas tekee itsearvioinnin ja saa opettajan kirjallisen arvioinnin vahvuuksistaan ja kehittämistä vaativista alueistaan.

 

1.4. Lopputyön arviointi

 

Mikäli oppilaan syventävien opintojen lopputyö on tai sen osa on esim. sävellys- ja sovitustyö, se arvioidaan yhdessä oppilaan ja opettajan kanssa asetettuihin tavoitteisiin ja hänen laajan oppimäärän musiikin hahmotusaineiden opintoihin peilaten. Laajan oppimäärän lopputyössä käytetään oman opettajan lisäksi 1-2 ulkopuolista asiantuntijaa. 

 

 

 1. Musiikin hahmotusaineiden opintojen rakenne ja sisällöt

 

Musiikin hahmotusaineiden opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 8-vuotiaana Nuottipaja-opinnoista tai 10-vuotiaana MUPE-opinnoista. 10-vuotiaana. 8-9-vuotiaana opiskeltavan toiminnallisen musiikin perusteiden Nuottipajan 1-2-opintojaksojen sisällöt vastaavat MUPE 1-opintojakson sisältöjä. NUPA-opintojaksot suorittanut oppilas jatkaa opintojaan suoraan MUPE 2-opintojaksolta. 

 

2.1. Perusopintojen Musiikin hahmotusaineiden opinnot, rakenne

Kuva 1 Lapuan musiikkiopiston Perusopintojen Musiikin hahmotusaineiden opintojaksot

 

2.1.1. Nuottipaja NUPA, opintojen sisältö

 

Nuottipaja-opetus on musiikin hahmotusaineiden alkuopetusta toiminnallisten työtapojen avulla. Se on instrumenttiopintoja täydentävää ryhmäopetusta, jossa musiikin peruselementtejä (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, tempo, sointiväri ja kesto) opetellaan toiminnallisesti, musiikkileikkikoulun työtapoja hyödyntäen (NUPA 1- ja 2-opintojaksoilla). Mahdollisuuksien mukaan toimintaan integroidaan oman instrumentin käyttöä. 

 

Oppitunnin kesto on 45 minuuttia. Opetus toimii siltana MUPE-opintoihin, joihin siirrytään n. 10-vuotiaana. Nuottipaja-opinnot aloitetaan 8-vuotiaana. Nuottipajassa on oma oppimateriaali.

 

Nuottipaja on

 • ryhmäopetusta (enint. 10-12 oppilaan ryhmät)
 • toiminnallista musiikinteoriaa

 

Nuottipajassa

 • hyödynnetään musiikkileikkikoulusta tuttuja toimintatapoja (laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, musiikkiliikunta ja muu luova ilmaisu)
 • hyödynnetään omia soittimia sekä luokasta löytyviä rytmisoittimia
 • edetään oppimateriaalin tehtävien avulla tietojen, taitojen ja motoriikan kehittämisessä 
 • tutustutaan improvisointiin ja säveltämiseen sekä rohkaistaan luovuuteen musiikin kanssa
 • harjoitellaan vastuun ottamista, yhdessä toimimista ja sosiaalisia taitoja

 

2.2. Musiikin perusteet NUPA ja MUPE, perusopintojen sisältö

Jokaisen opintojakson kohdalla on mainittu uusi opintosisältö ja edellisten opintojakson sisältöjä kerrataan.

NUPA 1-2 ja MUPE 1 (sisällöt vastaavat toisiaan)
TEORIA
 • nuottien ja viivaston rakenne
 • juurisävelet (ylös ja alas)
 • tutustuminen oktaavialoihin sävelkorkeudet), pieni -2 viivainen oktaaviala,
 • nuottien tunnistaminen oman soittimen nuottiavaimella G-, F-, C-avain
 • asteikot: C, G, ja F-duuri, luonnollinen a, e ja d-molli: kirjoittaminen, tunnistaminen, laulaminen
 • Kvinttiympyrän perusteiden alkeet
 • intervallit 1-8 ilman laatuja, nimet ja numerot, tunnistamisen ja muodostamisen harjoittelua
 • perussanastoa (voimakkuus, tempo)
SÄVELTAPAILU
 • yksi- ja moniääniset rytmiharjoitukset ja -lorut
 • yksi- ja moniääniset laulut
 • rytmisanelu 2-4 tahtia 
 • melodiasanelu 2-4 tahtia 
 • melodioiden ja rytmien tunnistamista kuullun perusteella
 •  intervallien laulamista ja kuuntelua 1-8
MUOTO
 • tutustuminen pienoismuotoihin (AAA, AB, ABA) (melodisen rakenteen kautta, selkeitä esimerkkejä, etsitään yhteiset tutut laulut)
RYTMI
 • pieniä sävellysharjoituksia erillisen suunnitelman mukaan
 • Äänimaisemien keksiminen satuihin ja tarinoihin
 • sanarytmin rakentaminen loruun/runoon ja sen edelleenn sen säveltäminen 
 • omien sävellysten luominen omalle instrumentille ja mahdollisuuksien mukaan niiden esittäminen
HARMONIA
 • tutustuminen kolmisointuihin piirtäen ja mahdollisesti omalla soittimella hahmottaen tai yhteisesti pianosta tutkien
 • sointukuuntelu, duuri- ja mollisointujen erottaminen
HISTORIA
LUOVAT TAIDOT Nuottipaja 1-2

 • Rohkaistaan oppilasta oman luovuuden löytämiseen ja käyttämiseen
 • Hyödynnetään aluksi liikettä keksimisen apuna
 • Keksitään omasta soittimesta kokeillen erilaisia ääniä (hiljainen, voimakas, nopea, hidas jne.)
 • Keksitään äänimaisema valmiiseen runoon tai tarinaan, jota opettaja lukee säe kerrallaan
 • Keksitään oma tarina (yksin tai yhdessä) ja luodaan siihen äänimaisema soittaen
 • Harjoitellaan sanarytmin rakentamista pienien lorujen tai lauseiden avulla
 • Rakennetaan sanarytmin pohjalta sävellys omalla soittimella soitettavaksi. Hyödynnetään niitä säveliä, jotka omassa soitossa ovat jo käytössä
 • Sävelletään kokonaan oma kappale omalle soittimelle yhdessä soitonopettajan kanssa, mahdollisesti ryhmälle yhteisesti annetusta teemasta. Sävellykset esitetään mahdollisuuksien mukaan.

MUPE 1

 • pieniä sävellysharjoituksia erillisen suunnitelman mukaan 
 • omien sävellysten luominen omalle instrumentille ja niiden esittäminen
SOSIAALISET TAIDOT
 • harjoitellaan 
  • ryhmässä toimimista, oman vuoron odottamista ja muiden huomioimista 
  • hyviä käytöstapoja
  • omista tarvikkeista huolehtimista 
  • aikataulujen noudattamista

 

MUPE 2 
TEORIA
 • sävelet ja oktaavialat, uutena suuri ja 3-viivainen oa.
 • nuottiavaimet ( G-, F- ja C-avain)
 • kvinttiympyrän idea, 3# ja 3b asti 
 • sävellajit C-a, G-e, D-h, A-cis, F-d, Bb-g, Eb-c
 • opetellaan kromaattisten sävelten nimet, cis, dis …ces, des 
 • intervallit 1-8,  duuriasteikon intervallit, suuret ja puhtaat, mahd  mainintana molliasteikon pienet intervallit.
 • sanastoa, uusia ja  MUPE 1 sanoja kerraten
SÄVELTAPAILU
 • yksi- ja moniääniset rytmiharjoitukset 
 • yksi- ja moniääniset laulut
 • rytmisanelu
 • melodiasanelu
 • intervallien kuuntelua 1-8 suuret ja puhtaat (vain duuriasteikossa) -sointukuuntelu, duuri- ja mollisointu, 
 • tutustuminen V ja Y -sointuihin
MUOTO
 • pienoismuodot: kertaus AAA, AB, ABA , uutena kaanon
RYTMI
 • uusina rytmeinä 1/16, pisteellinen kahdeksasosa?
HARMONIA
 • peruskolmisoinnut D, M (V, Y?), 
 • helpot sointulopukkeet
 • astemerkinnät I-VII
 • reaalisointu-merkit tutuista sävellajeista
HISTORIA
 • tutustutaan barokin ja  wieniläisklassismin tyylikausiin kuunteluesimerkein, hyödynnetään kuuntelumateraiaalia muiden sisältöalueiden opetteluun
LUOVAT TAIDOT
 • sävellysharjoituksia erillisen suunnitelman mukaan 
 • oma sävellys ja/tai sovitus (suunnitelman mukaan)
 • säestyksen laatiminen
 • huomioidaan improvisointi
SOSIAALISET TAIDOT
Kuulon- ja äänenhuolto

 

MUPE 3
TEORIA
 • sävelet ja oktaavialat, uutena kontra-subkontra ja 4-viivainen
 • asteikot ja sävellajit, kvinttiympyrä 4# ja 4b asti, 
 • luonnollinen, harmoninen ja melodinen molli 
 • intervallit 1-8,  puhtaat, suuret ja pienet,  vähennetyt ja ylinousevat
 • melodian/ sointujen transponointi toiseen sävellajiin
 • oppilaille käyttökelpoista musiikkiterminologiaa ja sanastoa (sekä edellisten kertausta)
SÄVELTAPAILU
 • yksi- ja moniääniset rytmiharjoitukset ja -lorut
 • yksi- ja moniääniset laulut
 • rytmisanelu
 • melodiasanelu
 • intervallien kuuntelua 1-8, puhtaat, suuret ja pienet 
 • sointukuuntelu, D, M, V,  ja Y -soinnut
 • tutustuminen kadenssikuunteluun
MUOTO
 • pop-/iskelmäkappaleen muotorakenne esim. koulun musiikkikirjan laulunuotista, esim. INTRO-A- B-A-B-C-B -OUTRO, – teema ja variaatio 
RYTMI
 • tasajakoiset tahtilajit 2/4, 4/4, kolmijakoiset ¾, triolit, ⅜ ja 6/8
HARMONIA
 • D, M, V, Y -soinnut
 • Astemerkintä I-VII,  
 • kantasointujen muodostuminen duurissa ja mollissa 
  • reaalisointumerkit, dim -, aug +
 • helpot sointulopukkeet 
HISTORIA
 • tutustuminen kuunteluesimerkkien avulla romantiikan tyylikauteen ja 
 • sen jälkeisiin tyylikausiin (tonaalisuuden hajoaminen, impressionismi, ekspressionismi)
 • tutustuminen suomalaiseen musiikkiin
 • tutustuminen rytmimusiikin historiaan
 • ihmisääni, kuoromuodot 
LUOVAT TAIDOT
 • sävellys – ja sovitusharjoituksia erillisen suunnitelman mukaan 
 • oma sävellys ja/tai sovitus
 • säestyksen laatiminen
SOSIAALISET TAIDOT

 

MUPE 4
TEORIA
 • sävelet ja oktaavialat
 • kvinttiympyrän hallinta kokonaan 7# ja 7 b asti 
 • intervallit 1-8,  puhtaat, suuret ja pienet, vähennetyt ja ylinousevat
 • uutena intervallit 9-13
 • erilaiset molliasteikot, sekä: itämainen, kromaattinen, pentatoninen  ja kokosävelasteikko käytännön musiikin esimerkein
 • transponointitehtäviä
 • oppilaille käyttökelpoista musiikkiterminologiaa ja sanastoa (sekä edellisten kertausta)
 • moodeihin tutustuminen
SÄVEL

TAPAILU

 • rytmisanelu
 • melodiasanelu
 • intervallikuuntelu 1-8,  puhtaat suuret ja pienet, uutena y4 
 • sointukuuntelu, kertaus D, M, V, Y -soinnut 
 • tutustuminen perusmuotoisiin nelisointuihin (V7- sointu)
 • kadenssikuunteluja duurissa ja mollissa
MUOTO
 • tutustuminen sonaatti- ja rondomuotoon sekä teemaan ja variaatioon 
RYTMI
 • tahtilajit 5/4, 7/4 sekä poikkeusjaot (trioli, kvintoli, septoli)
HARMONIA
 • kertaus D, M, V, Y
 • uutena perusmuotoiset nelisoinnut, I7 – VII7 duuriasteikolle ja harmoniselle molliasteikolle,
 • astemerkintä I-VII,  -kantasointujen muodostuminen .
 • kolmisoinnun käännöksien muodostaminen
 • reaalisointumerkinnät sointukäännöksissä, esim. G7/H, dim, +
 • tavallisimmat lopukkeet (autenttinen, plagaali ja kokolopuke)
 • tutustuminen nelisointujen käännöksiin?
HISTORIA
 • kuunteluesimerkkejä vaakasuoran-pystysuoran harmonian rakentumisesta- (kertaus aiemmin käsitellyistä tyylikausista)
 • tutustuminen renessanssin tyylikauteen
 • tutustuminen polyfoniaan
 • ooppera, musikaali, baletti
LUOVAT TAIDOT
 • sävellys – ja sovitusharjoituksia erillisen suunnitelman mukaan 
 • oma sävellys ja/tai sovitus
 • säestyksen laatiminen
 • orkestraatiotehtävät
SOSIAALISET TAIDOT

 

2.2. Syventävien opintojen MUPE-opinnot, rakenne ja sisällöt

Kuva 2 Lapuan musiikkiopiston Syventävien opintojen musiikin hahmotusaineiden opinnot

 

MUPE Syventävien opintojen sisällöt

 

Jokaisen opintojakson kohdalla on mainittu vain uusi opintosisältö ja perusopintojen opintojakson sisältöjen osaaminen toimii pohjana uuden oppimiselle.

MUPE 5 pakollinen opintojakso
TEORIA
 • kertauksena perusopintojen sisältöä (sävelet ja oktaavialat, asteikot (duuri-molli, kromatiikka), intervallit, kantasoinnut)
 • G-, F- ja C-avaimet 
 • rytmimusiikin oppilaalle tarpeellisesta sisällöstä ja mahdollisesta eriyttämisestä huolehditaan, esim. moodit
SÄVELTAPAILU
 • runsaasti säveltapailua
  • laulaminen tärkeää
 • ihmisäänille sävelletty laulu
  • voidaan laulaa yhdessä säveltapailutehtävinä
MUOTO
 • muodoissa esim. laajempi muotokokonaisuus: teema ja variaatio -harjoitus (sisältäen muutoksen, esim. duurivariaatio/ & mollivariaatio/ tai tietty sävellajisuhde esim.  A-duuri, Es-duuri tms.)
 • harmonia: harmonian kirjoitus, harmonian kuljetus sointujaksossa, 
 • tonaalisuuden tärkeät ilmiöt (välidominantti, V/V, V/IV)
RYTMI
 • uudet rytmit ja tahtilajit
HARMONIA
 • Soinnut
  • 3-4 -ääninen sointuanalyysi 
  • sointujen rakenteet (duuri-molli-tonaliteetti)
  • neliääninen sointusatsi kolmisoinnuista ja tutustuminen nelisointujen käännöksiin ja välidominanttiin 
HISTORIA
 • historian sisältö ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan painottuva
 • musiikin estetiikka ja filosofia: mitä on musiikki 
LUOVAT TAIDOT
 • voidaan tutkia sävellysharjoituksien muodossa syventävänä moodeja tai esim: 12-sävelrivejä omana sävellysharjoituksena tai integroituna tonaaliseen harmoniaan/vrt. kontrasti.
 • transponoivat soittimet, perusteet ja pieniä sovellusharjoituksia. 
 • sävellys ja sovitus 
  • musiikkia pyritään sovittamaan mahdollisesti jo pienelle kokoonpanolle tai yhtyeelle.

 

2.2.2. Musiikin hahmotusaineiden valinnaiset opintojaksot

 

Valinnaiset opintojaksot, Perusopinnot

Musiikin historia Barokki Musiikin hahmottaminen ja kuuntelu tutustumalla barokkimusiikin tyylikauteen ja säveltäjiin (Vivaldi, Bach, Händel) sekä heidän teoksiinsa
Musiikin historia Klassismi Musiikin hahmottaminen ja kuuntelu tutustumalla wieniläisklassismin tyylikauteen ja säveltäjiin (Haydn, Mozart, Beethoven) sekä heidän teoksiinsa
Musiikin historia Romantiikka  Musiikin hahmottaminen ja kuuntelu tutustumalla romantiikan tyylikauteen ja säveltäjiin (Schubert, Paganini, Chopin, Liszt, Brahms, Dvorak, Sibelius) sekä heidän teoksiinsa
Musiikin historia 1900-luvun musiikki 
 • Musiikin hahmottaminen ja kuuntelu tutustumalla musiikin tärkeisiin tyylikausiin, säveltäjiin ja heidän teoksiinsa
 • Tutustuminen 1900-luvun musiikkiin ja säveltäjiin: Debussy, Ravel, Schönberg, Berg, Webern, uudemmat tyylit

Valinnaiset opintojaksot Syventävät opinnot

 

Kohti ammattiopintoja 1 ja 2 
 • opintojaksojen tavoitteena antaa riittävät tiedot ja taidot musiikkia vakavasti harrastavalle ja ammattiopintoja harkitsevalle oppilaalle
 • sisällön suhteen seurataan musiikin ammattioppilaitosten pääsykoekäytäntöjä musiikin hahmotusaineiden osalta
 • toteutetaan opintoja tukeva soveltuva sisältö  (klassinen/rytmimusiikki)
TEORIA
 • moodit (melodia viedään moodiin)
 • käänteisintervalli-idea ja intervallit 1-15 (priimi – kvintdesimi)
 •  musiikkiterminologiaa
 • musiikkianalyysi 
 • modulaatiot
 • pidätykset
 • melodia- ja harmoniarakenteissa kromatiikka ja modulaatiot
SÄVELTAPAILU
 • oppilaan oppimistavoitteiden mukaan
MUOTO
 • muotomaailman ja sävelmateriaalin laajempi tuntemus
 • (asteikot) tuttu laulu, originaali, inversio, retroversio ja retroinversio
RYTMI
 • rytminen monimuotoisuus: tasajakoisesta kolmijakoiseen, 5/4 ja 7/4, vaihtuvat tahtilajit mm. ¾- ⅜- ⅝ -3/16
HARMONIA
 • – harmonian kirjoitustaitojen vahvistaminen
 • – muunnesoinnut
 • – välidominantit ( V7/-, VII7/– (duurista), VII7/–(mollista))
 • – y6-soinnut, modaaliset muunnesoinnut, N6,
  • – kvinttiylenteiset soinnut: I, IV, V
  • – Bach-koraalianalyysi (sointuanalyysi & hajasävelet)
 •         – muut nelisoinnut (kantasoinnut)
 • – V- septimi-nooni-soinnut
 • – muunnesoinnut (V7/-, VII 7/-, VII07/-, N6, Y6, modaaliset muunnesoinnut)
HISTORIA
LUOVAT TAIDOT
 • sävellys ja sovitus 
 • uudenlaiset soittotavat (rapsutukset, pistemäiset äänet, glissandot,  ym. mukaan
 • laajennetaan ymmärrystä graafiseen partituuriin (musiikin historia ja estetiikka yhdistyy, vrt. toisen maailmansodan jälkeinen musiikki) 
Sovitus ja sävellys
 • oppilas harjoittelee oman mieltymyksensä/toiveen mukaan sovittamista tutusta laulusta, melodiasta tai harmoniasta muunnellen musiikin rakennetta, melodiaa, harmoniaa, muotoa tai instrumentaatiota
 • edetään sävellys- ja sovitusharjoitusten kautta oman sävellyksen/sovituksen luomiseen (esim. kvartettisovitus)
 • melodian harmonisointi kaksi-neliääniseksi, sekä luonneharmonisointi
 • koraaliharmonian kuviointi ja harmonian laajentaminen
 • teema & variaatiot
 • laaditaan säestys
 • tavoitteena neljä sävellystä ja/ati sovitusta opintojakson aikana
Musiikkianalyysi
 • tehdään neljä analyysia lukuvuoden mittaisen opintojakson aikana
 • analyysitehtäväksi valitaan oma teos (instrumentti- tai orkesteriteos tai esim. oma hitti, pelimusiikkia tms.) ja tutkitaan tämän musiikin elementtejä (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri)
 • analyysiin voi liittää säveltäjän elämäkertatietoja ja historiaa ja/tai musiikin estetiikan/etiikan pohdintoja
Historia 
Historian opintojakson sisällössä on eri vaihtoehtoja. Oppilas voi valita alla kuvatuista opintojaksoista parhaiten omia opintoja ja lopputyötä tukevan opintojakson. Eri vaihtoehtoja toteutetaan resurssien mukaan.
 1. Perusopintojen historian kertaus ja syventäminen
 • kuunnellaan ja tutkitaan teoksia, esim. seuraavia teoslajityyppejä:
 • sinfonioita (Haydn (Ihme-sinfonia); Mozart (Jupiter), Beethoven (Kohtalon sinfonia; Eroica-sinfonia ihmiselle/Napoleonille), Sibelius (6. sinfonia moodimainen ja  7. sinfonia yksiosainen)
 • Sinfonisia runoja (Luonnotar Kalevalan tekstiin, Bardi; muinaisskandinaavinen runoilija,  Dryadi jne)
 • Berlioz, Strauss, Sibelius, Liszt  (esim. Kreikan mytologia)
 • konserttoja (viulu-, piano-, trumpetti-, klarinetti- jne) 
 • barokkiajan sarjoja 
 • polyfonisia teoksia
 • oopperoita & aarioita
 • baletteja
 • musikaalin historia
 • maailman historiallisiin tapahtumiin liittyviä teoksia (Martinu, Ledice)
b) Suomalaisen musiikin historia
c) Oman instrumentin ja sen perussäveltäjien historia
d) Rytmimusiikin historia
e) Muu mahdollinen musiikin historian näkökulma, joka palvelee oppilaan tavoitteita