Lapua Musiikkiopisto Logo
Tekstin koko
Toggle search

Lapuan musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2018

Liite 4 Musiikin hahmotusaineet
Musiikin perusteet, opetussuunnitelma

 

 1. Keskeiset musiikin perusteiden tavoitteet, työtavat ja arviointi

Musiikin hahmottamisaineet Musiikin perusteet (MUPE) toimivat tukiaineena instrumentti- ja yhteismusisointiopinnoille. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen kanssa.

 

1.1. Tavoitteet

Musiikin perusteiden tavoitteet rakentuvat taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän yleisten tavoitteiden pohjalle. Neljä tavoitealuetta ovat:

 • esittäminen ja ilmaiseminen
 • oppimaan oppiminen
 • musiikin hahmottaminen ja kuuntelu
 • säveltäminen ja improvisointi

 

MUPEn keskeisiä sisältöjä sekä perus- että syventävissä opinnoissa ovat

 • musiikin luku- ja kirjoitustaito
 • musiikin hahmottaminen ja
 • musiikin historian ja tyylien tuntemus
 • luovat taidot: sovittaminen ja säveltäminen

 

MUPE-opintojemme tärkeä motto on: “vähemmän on enemmän”. Pyrimme antamaan oppilaille hyvän perusasioiden hallinnan. Opintojaksojen sisältöjen luomisessa ohjenuorana on ajatus siitä, millaisia taitoja oppilas tarvitsee tukemaan instrumentti- ja yhteismusisoinnin opiskelua ja omaa musiikkipolkuaan. Samalla olemme pohtineet millaisia tietoja ja taitoja musiikin hahmotusaineista hän saattaa tarvita kun aikanaan saa musiikkiopisto-opintonsa päätökseen ja jatkaa elinikäistä musiikin harrastustaan opiston ulkopuolella.

Opinnot on rakennettu siten, että opittua kerrataan ja sovelletaan ja siten saavutettuja taitoja pyritään syventämään. MUPE-opinnot pyritään kytkemään soitto- ja yhteismusisointiopintoihin mm. yhteisen oppimateriaalin avulla ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntämällä yhteisopettajuutta sekä oppiaineiden integrointia esim. bändiin, orkesteriin ja instrumenttiopintoihin.

MUPEssa pyritään mahdollisimman paljon käytännön musisointiin, erityisesti MUPE SOIMAAN-opintojaksoilla. Musiikki ja musisoinnin käytäntö on elävä osa opetusta. Oppilaiden omaa instrumentti- ja yhteismusisointiohjelmistoa pyritään käyttämään opetuksessa monin eri tavoin sekä opittavien käsitteiden havainnollistajana että erilaisten analyysi- ja kuuntelutehtävien materiaalina. Soitto-, kuuntelu- ja analyysitehtävinä pyritään käyttämään monipuolisesti aitoja musiikkiesimerkkejä: klassisia teoskatkelmia ja tuttuja lauluja (kansan- ja lastenlauluja, iskelmiä jne.), mutta myös oppilaiden omia sävellyksiä.

Opintojen aikana säveltämistä ja sovittamista harjoitellaan askel askeleelta joka opintojaksossa. Tavoitteena on saada rohkeutta omaan luovaan tekemiseen, sovittamiseen ja säveltämiseen kullakin taitotasolla. MUPE-opintoja on mahdollisuus integroida mm. bändiin, orkesteriin ja osaksi instrumenttiopintoja sekä toteuttaa tiettyjä osa-alueita valinnaisina opintojaksoina. Joka opintojaksolla opiskellaan myös tietotekniikkaa hyödyntäen mm. tutustumalla sähköisiin nuotinnusohjelmiin ja hyödyntämällä niitä opintojen apuvälineenä.

 

1.2. Syventävien opintojen MUPE-opinnot

Syventävissä opinnoissa Musiikin perusteiden opinnoissa korostuu valinnaisuus. MUPE-opinnot suunnitellaan tukemaan mahdollisimman hyvin oppilaan syventävien opintojen lopputyötä ja hänen elinikäistä musiikin harrastustamistaan. Syventävissä opinnoissa on vain yksi kaikille pakollinen opintojakso MUPE 5. Tämän jälkeen oppilas voi valita valinnaisena aineena erilaisia musiikin hahmottamistaitoja syventäviä kursseja. Ammattiopintoihin tähtäävälle tai muuten vakavasti harrastavalle suositellaan Kohti ammattiopintoja 1-2-opintojaksoja, joiden sisällöt auttavat oppilasta kohti mahdollisia tulevia musiikin ammattiopintoja.

Valinnaisina opintojaksoina on mahdollista valita mm. sovitukseen ja sävellykseen, musiikkianalyysiin, oman instrumentin ja sen säveltäjien historiaan ja/tai yleiseen musiikinhistoriaan syventävästi perehtyviä periodeittain, lukukauden tai lukuvuoden mittaisina järjestettäviä opintojaksoja.

 

1.3. Työtavat

Opetuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon oppilasta aktivoivia työtapoja. MUPE-tunneilla lauletaan ja soitetaan, sekä mahdollisuuksien mukaan myös liikutaan. MUPEssa kuunnellaan ja rytmitellään sekä tehdään kynätehtäviä. Suulliset säveltapailutehtävät voivat olla sekä ennaltavalmistettuja että prima vista-tehtäviä.

 

1.4. Arviointi

MUPE-taitojen arviointi perustuu sekä oppilaan portfolioon että jatkuvaan näyttöön tuntityöskentelyssä. MUPEn oppimistehtävät kerätään portfoliokansioon. Kullakin opintojaksolla määritellään tavoitteisiin ja sisältöalueisiin soveltuvat suulliset ja kirjalliset portfolio-tehtävät. Opintojakson suoritukseen vaaditaan niiden suorittaminen hyväksytysti. MUPE-kansio kulkee mukana myös soittotunnilla.

Kirjalliset ja suulliset portfolio-tehtävät arvioi oma MUPE-opettaja ja joidenkin tehtävien osalta myös oma soitonopettaja voi olla arvioijana. Laajemmissa sovitus- ja sävellystöissä ja laajan oppimäärän päättösuorituksessa käytetään oman opettajan lisäksi ulkopuolista asiantuntijaa.

Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa kirjallisen arvioinnin vahvuuksistaan ja kehittämistä vaativista alueistaan.

 

1.5. Lopputyön arviointi

Mikäli oppilaan syventävien opintojen lopputyö on tai sen osa on esim. sävellys- ja sovitustyö, se arvioidaan yhdessä oppilaan ja opettajan kanssa asetettuihin tavoitteisiin ja hänen laajan oppimäärän musiikin hahmotusaineiden opintoihin peilaten. Laajan oppimäärän lopputyössä käytetään oman opettajan lisäksi 1-2 ulkopuolista asiantuntijaa.

 

 1. MUPE-opintojen rakenne ja sisällöt

MUPE-opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 10-vuotiaana. 7-9-vuotiaana opiskeltavan toiminnallisen musiikin perusteiden Nuottipajan 1-3-opintojaksojen sisällöt vastaavat MUPE 1-opintojakson sisältöjä. NUPAt suorittanut oppilas jatkaa opintojaan suoraan MUPE 2-kurssilta.

 

2.1. Perusopintojen MUPE-opinnot

Musiikin perusteet, perusopintojen sisällöt

TEORIA SÄVEL

TAPAILU

MUOTO SÄVELLYS JA SOVITUS HARMONIA RYTMI HISTORIA
MUPE1 (NUPA 1-3 sisällöt vastaavat tätä) -nuottien ja viivaston rakenne

-juurisävelet (ylös ja alas)

-tutustuminen oktaavialoihin sävelkorkeudet), pieni -2 viivainen oktaaviala,

– nuottien tunnistaminen  oman soittimen nuottiavaimella G-, F-, C-avain,

– asteikot:

C-duuri, luonnollinen a-molli: kirjottaminen, tunnistaminen, laulaminen

– intervallit 1-8 ilman laatuja, nimet ja numerot, tunnistamisen ja muodostamisen harjoittelua

-perussanastoa (voimakkuus, tempo)

-yksi- ja moniääniset rytmiharjoitukset ja -lorut

– yksi- ja moniääniset laulut

-rytmisanelu 2-4 tahtia

-melodiasanelu2-4 tahtia

– intervallien kuuntelua 1-8, NUPAan myös

-sointukuuntelu, duuri- ja mollisointu

-tutustuminen muotoihin AAA, AB, ABA (melodisen rakenteen kautta, selkeitä esimerkkejä, etsitään yhteiset tutut laulut) – pieniä sävellysharjoituksia erillisen suunnitelman mukaan

– omien sävellysten luominen omalle instrumentille ja niiden esittäminen

-kolmisoinnut C, Am -perussyke, -nuottien ja taukojen aika-arvot (1/1, ½, ¼, ⅛), pisteellinen neljäsosa

-tahtilajit 2/4, ¾, 4/4 mm. yksi- ja moniäänisten rytmiharjoitusten, rytmilorujen, tanssin ja liikkeen avulla

-soittimiin tutustuminen (ryhmän oppilaiden omien soitinten esittely)

– kivoja musiikkinäytteitä esim. Eläinten karnevaalista, Vuorenpeikkojen tanssi, Bach Air, Sibelius: Vesipisaroita, Mozart Eine kleine Nachtmusik jne.

TEORIA SÄVEL-

TAPAILU

MUOTO LUOVAT TAIDOT HARMONIA RYTMI HISTORIA
MUPE 2 – sävelet ja oktaavialat, uutena suuri ja 3-viivainen oa.

– kvinttiympyrä idea, 2# ja 2b asti

-sävellajit C-a, G-e, D-h, F-d, Bb-g

– opetellaan kromaattisten sävelten nimet, cis, dis …ces, des

– intervallit 1-8,  duuriasteikon intervallit, suuret ja puhtaat, mahd  mainintana molliasteikon pienet intervallit.

– sanastoa, uusia ja  MUPE 1 sanoja kerraten

-yksi- ja moniääniset rytmiharjoitukset

– yksi- ja moniääniset laulut

– rytmisanelu

-melodiasanelu

– intervallien kuuntelua 1-8 suuret ja puhtaat (vain duuriasteikossa) -sointukuuntelu, duuri- ja mollisointu,

– pieni tutustuminen V ja Y -sointuihin

-muotorakentei-den AAA, AB, ABA kertaus, uutena

kaanon

-sävellysharjoituksia erillisen suunnitelman mukaan

– oma sävellys ja/tai sovitus

(suunnitelman mukaan)

-säestyksen laatiminen

– huomioidaan improvisointi

-peruskolmisoinnut D, M (V, Y?), 

– helpot sointulopukkeet

– astemerkinnät I-VII

-reaalisointu-

merkit tutuista sävellajeista

– uusina rytmeinä 1/16, pisteellinen kahdeksasosa? – tutustutaan barokin ja  wieniläisklassismin tyylikausiin kuunteluesimerkein, hyödynnetään kuuntelumateraiaalia muiden sisältöalueiden opetteluun
TEORIA SÄVEL-

TAPAILU

MUOTO SÄVELLYS JA SOVITUS HARMONIA RYTMI HISTORIA
MUPE SOIMAAN 1-2 -tavoitteena vahvistaa MUPE 1- ja 2- opintojaksoissa opittua, kerrata niiden sisältöjä ja soveltaa niitä käytännön musisointiin

– uusia asioita vain tarkasti valikoiden

– kvinttiympyrä 3# ja 3b saakka

– historiassa kurkistus populaarimusiikkiin ja kansanmusiikkiin

– sävelletään ja sovitetaan yksin ja pareittain/pienryhmässä

– kuulonhuolto ja äänenhuolto

TEORIA SÄVEL-

TAPAILU

MUOTO LUOVAT TAIDOT HARMONIA RYTMI HISTORIA
MUPE 3 -sävelet ja oktaavialat, uutena kontra-subkontra ja 4-viivainen

asteikot ja sävellajit, kvinttiympyrä 4# ja 4b asti,

– harmoninen ja melodinen molli

– intervallit 1-8,  puhtaat, suuret ja pienet,  vähennetyt ja ylinousevat

– melodian transponoiminen toiseen sävellajiin

– uutta, tavallista musiikkiterminologiaa ja sanastoa  sekä edellisten kertausta

-yksi- ja moniääniset rytmiharjoitukset ja -lorut

– yksi- ja moniääniset laulut

-rytmisanelu

-melodiasanelu

– intervallien kuuntelua 1-8, puhtaat, suuret ja pienet

-sointukuuntelu, D, M, V,  ja Y -soinnut

– tutustuminen kadenssikuunteluun

– uutena pop-/iskelmäkappaleen muotorakenne esim. koulun musiikkikirjan laulunuotista, esim. INTRO-A- B-A-B-C-B -OUTRO, – teema ja variaatio -sävellys – ja sovitusharjoituksia erillisen suunnitelman mukaan

– oma sävellys ja/tai sovitus

-säestyksen laatiminen

– D, M, V, Y -soinnut

-Astemerkintä I-VII,

– kantasointujen muodostuminen duurissa ja mollissa

-reaalisointumerkit, dim, +

-helpot sointulopukkeet

-tutustuminen kuunteluesimerkkien avulla romantiikan tyylikauteen ja

sen jälkeisiin tyylikausiin (tonaalisuuden hajoaminen, impressionismi, ekspressionismi)

– tutustuminen suomalaiseen musiikkiin

– tutustuminen rytmimusiikin historiaan

– ihmisääni, kuoromuodot

TEORIA SÄVEL-

TAPAILU

MUOTO LUOVAT TAIDOT HARMONIA RYTMI HISTORIA
MUPE 4

(vaihtoehtona MUPE 4 Syvemmälle sointuihin)

-sävelet ja oktaavialat

– kvinttiympyrän hallinta kokonaan 7# ja 7 b asti

– intervallit 1-8,  puhtaat, suuret ja pienet, vähennetyt ja ylinousevat

– uutena intervallit 9-13

-erilaiset molliasteikot, sekä: itämainen, kromaattinen, pentatoninen  ja kokosävelasteikko käytännön musiikin esimerkein

-transponointitehtäviä

uutta, tavallista musiikkiterminologiaa ja sanastoa  sekä edellisten kertausta

-rytmisanelu

-melodiasanelu

-intervallikuuntelu 1-8,  puhtaat suuret ja pienet, uutena y4

-sointukuuntelu, kertaus D, M, V, Y -soinnut ja uutena V7- sointu

-pieniä kadenssikuunteluja duurissa ja mollissa

– uutena rondo-muoto ABACA(DA) (ryhmä, soolo/soolopari)

-muodot muutkin kuin melodiasta käsin (rytmi, sointumaailma)-sonaatti ja konserttomuoto

-sävellys – ja sovitusharjoituksia erillisen suunnitelman mukaan

– oma sävellys ja/tai sovitus

-säestyksen laatiminen

-kertaus D, M, V, Y

uutena perusmuotoiset nelisoinnut, I7 – VII7 duuriasteikolle ja harmoniselle molliasteikolle,

– astemerkintä I-VII,  -kantasointujen muodostuminen .

-kolmisoinnun käännöksien muodostaminen

-reaalisointumerkinnät sointukäännöksissä, esim. G7/H, dim, +

– tavallisimmat lopukkeet

-kuunteluesimerkkejä vaakasuoran-pystysuoran harmonian rakentumisesta- kertaus aiemmin käsitellyistä tyylikausista

– uutena tutustuminen renessanssin tyylikauteen

– sonaatit ja konsertot,

tarkastelua monipuolisesti mm. muodon ja harmonian kautta

– eri aika-

kausien musii- kin tunnista- minen kuulon-

varaisesti

TEORIA SÄVEL-

TAPAILU

MUOTO SÄVELLYS JA SOVITUS HARMONIA RYTMI HISTORIA
MUPE 4 Syvem-

mälle sointuihin

(vaihtoehtona MUPE 4)

 • opintojakson sisältö on suunniteltu erityisesti “sointuinstrumentteja” (piano, kitara, harmonikka) soittavia ja rytmimusiikin oppilaita palvelevaksi, mutta siihen voivat osallistua myös kiinnostuneet
 • kvinttiympyrän hallinta kokonaan 7# ja 7 b asti
 • moodit
 • nelisoinnut duuriasteikosta ja harmonisesta molliasteikosta
 • sointukäännökset lähinnä kolmisointujen käännökset, aluksi kolmiäänisestä tekstuurista
 • rytmiikan erityispiirteet
 • musiikin muodot, uutena
 • historia: rytmimusiikin historia ja tyylin tuntemus
 • improvisointi
 • sävellys – ja sovitusharjoituksia erillisen suunnitelman mukaan
 • oma sävellys ja/tai sovitus
 • säestyksen laatiminen
 • kansanmusiikki: kantele
 •  uutta, tavallista musiikkiterminologiaa ja -sanastoa sekä edellisten kertausta
TEORIA SÄVEL-

TAPAILU

MUOTO SÄVELLYS JA SOVITUS HARMONIA RYTMI HISTORIA
MUPE SOIMAAN 3-4
 • tavoitteena vahvistaa MUPE 3- ja 4- opintojaksoissa opittua, kerrata niiden sisältöjä ja soveltaa niitä käytännön musisointiin
 • uusia asioita vain tarkasti valikoiden
 • säveltapailua runsaasti
  • laulaen ja rytmiharjoituksin
 • sävellys- ja sovitusharjoituksia, 2. ja 3. äänen tekemisiä omalle kamarimusiikki- kansanmusiikki ja/tai lauluäänille, tekstiin säveltäminen
 • reaalisoinnuista soittamista esim. sellistit osaa soittaa toivelaulukirjan bassolinjoissa
 • säestysten muodostaminen pienempien oppilaiden sävellyksiin
 • harmoniaopin tarkastelua monipuolisesti
 • syvemmälle polyfonian ideaan
 • uusia soittotapoja ja merkitsemistapoja, tutustutaan esim. graafiseen partituuriin

2.2. Syventävien opintojen MUPE-opinnot

MUPE Syventävien opintojen sisällöt

MUPE 5 (kaikille pakollinen)
 • kertauksena perusopintojen sisältöä (sävelet ja oktaavialat, asteikot (duuri-molli, kromatiikka), intervallit)
 • G- ja F-avaimet, uutena C-avain
 • Soinnut
  • 3-4 -ääninen sointuanalyysi
  • sointujen rakenteet (duuri-molli-tonaliteetti)
  • neliääninen sointusatsi kolmisoinnuista ja tutustuminen nelisointujen käännöksiin ja välidominanttiin
 • runsaasti säveltapailua
  • laulaminen tärkeää
 • syvennetään perusopintojen opintojaksoissa opittua etenkin harmonian ja muodon osalta
  • muodoissa esim. laajempi muotokokonaisuus: teema ja variaatio -harjoitus (sisältäen muutoksen, esim. duurivariaatio/ & mollivariaatio/ tai tietty sävellajisuhde esim.  A-duuri, Es-duuri tms.)
  • harmonia: harmonian kirjoitus, harmonian kuljetus sointujaksossa,
  • tonaalisuuden tärkeät ilmiöt (välidominantti, V/V, V/IV)
 • voidaan tutkia sävellysharjoituksien muodossa syventävänä moodeja tai esim: 12-sävelrivejä omana sävellysharjoituksena tai integroituna tonaaliseen harmoniaan/vrt. kontrasti.
 • transponoivat soittimet, perusteet ja pieniä sovellusharjoituksia.
 • sävellys ja sovitus
  • musiikkia pyritään sovittamaan mahdollisesti jo pienelle kokoonpanolle tai yhtyeelle.
 • ihmisäänille sävelletty laulu
  • voidaan laulaa yhdessä säveltapailutehtävinä
 • historian sisältö ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan painottuva
 • rytmimusiikin oppilaalle tarpeellisesta sisällöstä ja mahdollisesta eriyttämisestä huolehditaan, esim. moodit
 • musiikin estetiikka ja filosofia: mitä on musiikki

 

  1. Syventävien opintojen valinnaiset MUPE-opintojaksot

 

Valinnaiset opintojaksot

Kohti ammattiopintoja 1(60 min) ja 2 (75 min)
 • tavoitteena antaa riittävät tiedot ja taidot musiikkia vakavasti harrastavalle ja ammattiopintoja harkitsevalle oppilaalle
 • sisällön suhteen seurataan musiikin ammattioppilaitosten pääsykoekäytäntöjä mupen osalta
 • musiikkianalyysi, säveltapailu, ja harmonian kirjoitustaidot
 • moodit
  • melodia viedään moodiin
 • sävellys ja sovitus
 • muotomaailma laajenee ja samoin käytetty sävelmateriaali (asteikot)
 • voidaan hyödyntää uudenlaisia soittotapoja (rapsutukset, pistemäiset äänet, glissandot,  ym. mukaan, ja laajennetaan ymmärrystä graafiseen partituuriin (musiikin historia ja estetiikka yhdistyy, vrt. toisen maailmansodan jälkeinen musiikki)
 • rytmi: tasajakoisesta kolmijakoiseen, 5/4 ja 7/4, vaihtuvat tahtilajit ¾- ⅜- ⅝ -3/16- jne muutokset…
 • käänteisintervalli-idea ja intervallit 1-15 (priimi – kvintdesimi)
  • tuttu laulu, originaali, inversio, retroversio ja retroinversio

– soinnut

– muunnesoinnut

– välidominantit ( V7/-, VII7/– (duurista), VII7/–(mollista))

– y6-soinnut, modaaliset muunnesoinnut, N6,

– Kvinttiylenteiset soinnut: I, IV, V

– Bach-koraalianalyysi (sointuanalyysi & hajasävelet)

– muut nelisoinnut (kantasoinnut)

– V- septimi-nooni -soinnut

– muunnesoinnut ( V7/-, VII 7/-, VII07/-, N6, Y6, modaaliset muunnesoinnut)

– musiikkiterminologiaa

– modulaatiot

– pidätykset

– melodia- ja harmoniarakenteissa kromatiikka ja modulaatiot

 • rytmimusiikin oppilaalle tarpeellisesta sisällöstä ja mahdollisesta eriyttämisestä huolehditaan
Sovitus ja sävellys (60 min)
 • oppilas harjoittelee oman mieltymyksensä/toiveen mukaan sovittamista tutusta esim: laulusta, melodiasta, tai harmoniasta, muunnella esim. musiikin rakennetta, melodiaa, harmoniaa ja muotoa, tai instrumentaatiota
 • voidaan esim. sävellysharjoitusten tukemana (niitä apuna käyttäen) luoda jokin oma sävellys
 • melodian harmonisointi 2-4-ääniseksi, sekä luonneharmonisointi
 • koraaliharmonian kuviointi ja harmonian laajentaminen
 • teema & variaatiot.
 • uuden musiikin keinovarat, myös muita vaihtoehtoja, oma sävellys, kvartettisovitus ym.
 • -säestyksen laatiminen
 • tavoitteena olisi yksi sävellys tai sovitus ¼-vuosittain
Musiikkianalyysi (60 min)
 • keskitytään analyysitehtäviin, valitaan oma teos (instrumentti- tai orkesteriteos tai esim. oma hitti, pelimusiikkia tms.) ja tutkitaan tämän musiikin elementtejä tarkoituksenmukaisesti (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri)
 • mukaan voi liittää säveltäjän elämäkertatietoja ja historiaa ja/tai musiikin estetiikan/etiikan pohdintoja
 • tavoitteena olisi yksi työ ¼ vuosittain
Historia (60 min)
 • historian opintojakson sisällössä on eri vaihtoehtoja ja niistä valitaan parhaiten omia opintoja ja lopputyötä tukeva opintojakso
 1. perusopintojen historian kertaus ja syventäminen
 • kuunnellaan ja tutkitaan teoksia teoslajityypeittäin
  • esim: sinfonioita (Haydn (Ihme-sinfonia); Mozart (Jupiter), Beethoven (Kohtalon sinfonia; Eroica-sinfonia ihmiselle/Napoleonille), Sibelius (6. sinfonia moodimainen ja  7. sinfonia yksiosainen)
  • Sinfonisia runoja (Luonnotar Kalevalan tekstiin, bardi- muinaisskandinaavinen runoilija, jne, dryadi jne)
  • Berlioz, Strauss, Sibelius, Liszt, Kreikan mytologia)
  • konserttoja (viulu-, piano-, trumpetti-, klarinetti- jne)
  • barokkiajan sarjoja (tärkeä musiikillinen muoto)
  • polyfonisia teoksia
  • oopperoita & aarioita
  • baletteja
  • musikaalin historia
  • maailman historiallisiin tapahtumiin liittyviä teoksia (Martinu, Ledice)

b) suomalaisen musiikin historia

c) oman instrumentin ja sen perussäveltäjien historia

d) rytmimusiikin historiaa syventävästi

e) muu mahdollinen historian näkökulma