Lapua Musiikkiopisto Logo
Tekstin koko
Toggle search

Lapuan musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2023

Liite 2 Varhaisiän musiikkikasvatus

 

 1. Tavoitteet

 

Varhaisiän opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä positiivisen musiikkisuhteen syntymiselle sekä tukea lapsen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Jokaiselle lapselle pyritään antamaan onnistumisen elämyksiä, valmiuksia ja taitoja musiikkiharrastuksen jatkamiseen, mahdollisuuksia luovuuden kehittämiseen sekä tilaisuuksia taideaineiden integraatioon. 

 

Varhaisiän musiikkikasvatus rakentuu kokonaisuutena siten, että jokainen taso sisältää myös kaikki edellisten tasojen tavoitteet ja opetussisällöt.

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että lapsi

 

 • saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle
 • kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin
 • musiikillisten kykyjen ja valmiuksien kehittäminen seuraavilla alueilla:
 • kuuntelukyky ja musikaalinen muisti
 • äänenkäyttö, laulu- ja soittotaito
 • rytmi-, sävel-, muoto- ja harmoniataju
 • motoriikka ja luova ilmaisu
 • tuetaan lapsen mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä sekä improvisoinnin ja säveltämisen kokeilemista oman keksimisen kautta

 

Varhaisiän musiikkikasvatus luo pohjaa hyvälle musiikkisuhteelle. Keskeistä ovat:

 • myönteiset elämykset 
 • luovuuteen rohkaiseminen, luovuuteen kannustava ilmapiiri
 • itsetunnon kehittäminen
 • musiikilliset valmiudet
 • moniaistisuus ja monitaiteisuus
 • kuuntelemisen taidon kehittyminen

 

 1. Opetuksen sisältö ja työtavat

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen sisältö muodostuu seuraavasti:

 

 • Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. 
 • Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä 
 • tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.

 

Musiikillisiin perusasioihin tutustutaan seuraavia työtapoja käyttäen:

 • laulaminen ja loruileminen
 • soittaminen
 • musiikkiliikunta
 • kuunteleminen
 • muu luova ilmaisu (säveltäminen, improvisointi, taiteen monet eri muodot)

 

 1. Opetuksen rakenne

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksella tarkoitetaan musiikkiopistossamme musiikkileikkikoulutoimintaa. 

Kuva 1 Lapuan musiikkiopiston varhaisiän musiikkiopintojen rakenne 

 

Lisäksi musiikkileikkikoulussa voi toimia yhteisopettajuudella muiden soitinten kuin sello- ja pianomuskareita (viulu-, puhallin-, kitara- ja rumpumuskari) ja/tai taideaineiden integrointia hyödyntäviä musiikkileikkikouluryhmiä. 1. Musiikkileikkikoulutoiminnan tavoitteet

 

 1. Perheryhmät 0-4 v

 

Tavoitteena on 

 • positiivisten musiikillisten kokemusten antaminen
 • musiikillisiin perusasioihin tutustuminen elämyksellisyyden kautta
 • lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen sekä 
 • vanhempien rohkaiseminen laulamiseen ja musisoimiseen yhdessä lapsen kanssa.

 

 1. Musiikkileikkiryhmät 4-5 v

 

Tavoitteena on 

 • lapsen kiinnostuksen ja rakkauden herättäminen musiikkia kohtaan sekä
 • musiikillisten taitojen ja perusvalmiuksien luominen
 • tukea lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun ja yhdessä tekemiseen.

 

 1. Soitin- ja soittoryhmät 5-7 v

 

Tavoitteena on 

 • monipuolistaa lapsen laulu- ja loruvarastoa sekä 
 • vahvistaa rytmi- ja melodiaosaamista
 • soitetaan tuttuja lauluja ukulelella, kanteleella/nokkahuilulla, korvakuulolla sekä nuottikuvasta

 

 1. Piano- ja Sellomuskarit 

Tavoitteena on 

 • tukea musiikkileikkiryhmätoiminnalle asetettujen tavoitteiden täyttymistä 
 • luoda valmiuksia instrumenttiopintojen jatkamiselle sekä 
 • tutustua sello- /pianokirjallisuuden alkeisiin

Pianomuskari 5-7-vuotiaille ja Sellomuskari 4-5- (6)-vuotiaille koostuvat viikottain 45 minuutin yhteistunnista sekä 30 minuutin pareittain toteutettavista soittotunneista. 

Yhteistunnilla:

 • tutustutaan soittimeen (piano/sello)
 • hyödynnetään musiikkileikkikoulun monipuolisia työtapoja kuitenkin painottaen soitto-osuuteen
 • harjoitellaan musiikillisia asioita
 • harjoitellaan nuotinluvun alkeita
 • tutustutaan ja opitaan laulaen sekä leikkien soitettavia lauluja 
 • yhteismusisoidaan 
 • tutustutaan kotona työskentelyyn ja soittoläksyjen harjoitteluun
 • tutustutaan improvisointiin ja säveltämiseen

Soittotunnilla:

 •  syvennetään ja tarkennetaan soittimeen liittyviä opettavia asioita.

 

Pianomuskarin sisältöjä:

 • soittimeen (piano ja flyygeli) ja sen toimintaan tutustuminen
 • oikean soittoasennon harjoitteleminen
 • korvakuulolta soittaminen
 • nuotinluvun alkeiden ja rytmin käsittelyn harjoitteleminen
 • yhteissoittoon kasvaminen ja muiden soiton kuunteleminen
 • improvisointi ja keksiminen pianolla.
 • esiintymistapojen harjoittelu ja pienet esiintymiset
 • totuttelu pieniin läksyihin ja kotiharjoitteluun

 

 1. Soitinkaruselli-muskari 7-8 v

 

 •  tutustutaan musiikkiopiston soittimiin itse soittaen ja omaa mieleistä soitinta etsien. Soitinvalikoima voi vaihdella lukuvuodesta toiseen
 • toteutetaan yhteistyössä musiikkileikkikoulun ja soitonopetuksen kanssa.

 

 1. Musiikkileikkikoulutoiminnan opetussisältö

 

Perheryhmissä keskeistä on musiikista ja sen ilmapiiristä nauttiminen sekä 

hyväksyntä ja tukeminen musiikillisen polun alkumetreillä. Jäisi hyvä mieli – ja matka jatkuisi. 

 

Alle 4-vuotiaiden musiikkileikkikoulutoiminta on pääsääntöisesti perheryhmäopetusta.3-vuotiaiden kanssa voidaan tilannetta katsoa yksilöllisesti ryhmän tarpeiden ja kehitystason mukaan.

Kaikissa ryhmissä tutustutaan tiettyihin asioihin, kuten musiikillisiin käsitepareihin (hidas-nopea, korkea-matala, soolo-tutti), perussykkeen löytämiseen ja oman äänenkäytön kehittymiseen.

 

 1. 1. Perheryhmien opetussisällöt ikäkausittain

 

Perheryhmien oppituntien kesto on 45 min.

Vauvat 

 • herkistetään vauvan kuuloaistia laulaen, loruille sekä vauvalle jutellen
 • rohkaistaan vauvaa omaan liikkumiseen (ryömiminen, konttaaminen, kävelyttäminen)
 • hahmotetaan omaa kehoa liikkeen ja musiikin avulla
 • rohkaistaan vauvaa käyttämään omaa ääntään, puheen kehitystä tukien
 • kartutetaan vanhempien lauluvarastoa sekä rohkaistaan heitä laulamiseen

 

1-vuotiaat 

 • luodaan positiivisia elämyksiä musiikin avulla
 • herkistytään kuulemaan ihmisäänen erilaisia vivahteita
 • koetaan musiikin rytmi ja syke liikkeen kautta
 • rohkaistaan lasta oman äänen käyttämiseen
 • kehitetään lasten ja vanhempien yhteistä peruslauluvarastoa
 • tutustutaan kehosoittimiin sekä muutamiin rytmisoittimiin

 

2-vuotiaat

 • koetaan erilaisia tunnelmia musiikkia kuunnellen
 • tutustutaan perussykkeeseen sekä tasa- ja kolmijakoisiin tahtilajeihin elämyksellisen kokemisen kautta
 • kannustetaan lasta monipuoliseen äänenkäyttöön
 • rohkaistaan lasta laulamaan muutaman sävelen alueella liikkuvia lauluja sekä keksimään omia lauluja
 • soitetaan rytmisoittimia

 

3-vuotiaat

 • hahmotetaan perussykettä mm. laulaen, soittaen ja liikkuen
 • kannustetaan lasta laulamiseen ja oikean lauluasennon löytämiseen
 • koetaan laulamisen iloa yksin ja yhdessä
 • tutustutaan erilaisiin soittimiin ja soittotapoihin (lähinnä rytmisoittimet)
 • koetaan soittamisen iloa, kuunnellaan erilaisia sointivärejä ja hiljaisuutta
 • harjoitellaan keskittynyttä kuuntelemista

 

5.2. Musiikkileikkiryhmien opetussisällöt ikäkausittain, oppituntien kesto 45-75 min

 

4-vuotiaat

 • rohkaistaan lasta oman äänen käyttöön
 • kartutetaan peruslauluvarastoa
 • herkistytään musiikin kuunteluun
 • soitetaan rytmisoittimia (helpot perusrytmit)
 • opitaan asioita laulun, soiton, leikin ja musiikkiliikunnan avulla

 

5-vuotiaat

 • harjoitetaan erilaisten rytmien ja perussykkeen vaihteluita
 • luetaan ja kirjoitetaan rytmejä mm. rytmikortteja apuna käyttäen
 • soitetaan erilaisia laattasoittimia
 • harjoitetaan erilaisia säestyskuvioita

 

5.3. Soitinryhmien opetussisällöt ikäkausittain

 

6-vuotiaat

 • musisoidaan yhdessä mm. 5-kielisellä kanteleella ja/tai ukulelella (rytmisoittimet, laattasoittimet)
 • keksitään omia tarinoita ja luodaan niihin äänimaisemia
 • perehdytään monipuolisesti rytmeihin ja tahtilajeihin

 

7-vuotiaat

 • tutustutaan 5-viivaiseen nuottiviivastoon ja nuotteihin
 • soitetaan 5-kielistä kannelta, ukulelea ja nokkahuilua
 • tutustutaan soittimiin mm. soittotunnilla vierailuilla
 • tunneilla voidaan ryhmän kiinnostuksen mukaan käyttää runsaammin laattasoittimia tai pianoa muun toiminnan ohella