Lapua Musiikkiopisto Logo
Tekstin koko
Toggle search

Tavoitteet

Musiikin perusteiden tavoitteet rakentuvat taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän yleisten tavoitteiden pohjalle. Neljä tavoitealuetta ovat:

  • esittäminen ja ilmaiseminen
  • oppimaan oppiminen
  • musiikin hahmottaminen ja kuuntelu
  • säveltäminen ja improvisointi

MUPEn keskeisiä sisältöjä sekä perus- että syventävissä opinnoissa ovat

  • musiikin luku- ja kirjoitustaito
  • musiikin hahmottaminen ja 
  • musiikin historian ja tyylien tuntemus
  • luovat taidot: sovittaminen ja säveltäminen

MUPE-opintojemme tärkeä motto on: “vähemmän on enemmän”. Pyrimme antamaan oppilaille hyvän perusasioiden hallinnan. Opintojaksojen sisältöjen luomisessa ohjenuorana on ajatus siitä, millaisia taitoja oppilas tarvitsee tukemaan instrumentti- ja yhteismusisoinnin opiskelua ja omaa musiikkipolkuaan. Samalla olemme pohtineet millaisia tietoja ja taitoja musiikin hahmotusaineista hän saattaa tarvita kun aikanaan saa musiikkiopisto-opintonsa päätökseen ja jatkaa elinikäistä musiikin harrastustaan opiston ulkopuolella. 

Opinnot on rakennettu siten, että opittua kerrataan ja sovelletaan ja siten saavutettuja taitoja pyritään syventämään. MUPE-opinnot pyritään kytkemään soitto- ja yhteismusisointiopintoihin mm. yhteisen oppimateriaalin avulla ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntämällä yhteisopettajuutta sekä oppiaineiden integrointia esim. bändiin, orkesteriin ja instrumenttiopintoihin. 

Musiikki ja musisoinnin käytäntö on elävä osa opetusta. Oppilaiden omaa instrumentti- ja yhteismusisointiohjelmistoa pyritään käyttämään opetuksessa monin eri tavoin sekä opittavien käsitteiden havainnollistajana että erilaisten analyysi- ja kuuntelutehtävien materiaalina. Soitto-, kuuntelu- ja analyysitehtävinä pyritään käyttämään monipuolisesti aitoja musiikkiesimerkkejä: klassisia teoskatkelmia ja tuttuja lauluja (kansan- ja lastenlauluja, iskelmiä jne.), mutta myös oppilaiden omia sävellyksiä. 

Opintojen aikana säveltämistä ja sovittamista harjoitellaan askel askeleelta joka opintojaksossa. Tavoitteena on saada rohkeutta omaan luovaan tekemiseen, sovittamiseen ja säveltämiseen kullakin taitotasolla. MUPE-opintoja on mahdollisuus integroida mm. bändiin, orkesteriin ja osaksi instrumenttiopintoja sekä toteuttaa tiettyjä osa-alueita valinnaisina opintojaksoina. Joka opintojaksolla opiskellaan myös tietotekniikkaa hyödyntäen mm. tutustumalla sähköisiin nuotinnusohjelmiin ja hyödyntämällä niitä opintojen apuvälineenä.

 

Syventävien opintojen MUPE-opinnot

Syventävissä opinnoissa Musiikin perusteiden opinnoissa korostuu valinnaisuus. MUPE-opinnot suunnitellaan tukemaan mahdollisimman hyvin oppilaan syventävien opintojen lopputyötä ja hänen elinikäistä musiikin harrastustamistaan. Syventävissä opinnoissa on vain yksi kaikille pakollinen opintojakso MUPE 5. Tämän jälkeen oppilas voi valita valinnaisena aineena erilaisia musiikin hahmottamistaitoja syventäviä kursseja. Ammattiopintoihin tähtäävälle tai muuten vakavasti harrastavalle suositellaan Kohti ammattiopintoja 1-2-opintojaksoja, joiden sisällöt auttavat oppilasta kohti mahdollisia tulevia musiikin ammattiopintoja.

Valinnaisina opintojaksoina on mahdollista valita mm. sovitukseen ja sävellykseen, musiikkianalyysiin, oman instrumentin ja sen säveltäjien historiaan ja/tai yleiseen musiikinhistoriaan syventävästi perehtyviä periodeittain, lukukauden tai lukuvuoden mittaisina järjestettäviä opintojaksoja. 

 

Työtavat

Opetuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon oppilasta aktivoivia työtapoja. MUPE-tunneilla lauletaan ja soitetaan, sekä mahdollisuuksien mukaan myös liikutaan. MUPEssa kuunnellaan ja rytmitellään sekä tehdään kynätehtäviä. Suulliset säveltapailutehtävät voivat olla sekä ennaltavalmistettuja että prima vista-tehtäviä.

 

Arviointi

MUPE-taitojen arviointi perustuu sekä oppilaan portfolioon että jatkuvaan näyttöön tuntityöskentelyssä. MUPEn oppimistehtävät kerätään portfoliokansioon. Kullakin opintojaksolla määritellään tavoitteisiin ja sisältöalueisiin soveltuvat suulliset ja kirjalliset portfolio-tehtävät. Opintojakson suoritukseen vaaditaan niiden suorittaminen hyväksytysti. MUPE-kansio kulkee mukana myös soittotunnilla. 

Kirjalliset ja suulliset portfolio-tehtävät arvioi oma MUPE-opettaja ja joidenkin tehtävien osalta myös oma soitonopettaja voi olla arvioijana. Laajemmissa sovitus- ja sävellystöissä ja laajan oppimäärän päättösuorituksessa käytetään oman opettajan lisäksi ulkopuolista asiantuntijaa.

Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa kirjallisen arvioinnin vahvuuksistaan ja kehittämistä vaativista alueistaan.

Lopputyön arviointi

Mikäli oppilaan syventävien opintojen lopputyö on tai sen osa on esim. sävellys- ja sovitustyö, se arvioidaan yhdessä oppilaan ja opettajan kanssa asetettuihin tavoitteisiin ja hänen laajan oppimäärän musiikin hahmotusaineiden opintoihin peilaten. Laajan oppimäärän lopputyössä käytetään oman opettajan lisäksi 1-2 ulkopuolista asiantuntijaa.