Lapua Musiikkiopisto Logo
Tekstin koko
Toggle search

” Laulu reipas täällä soi, yhdessä kun olla voi. Mukana soittaa saa, rytmin antaa kuljettaa. Katsoa ystävään päin, kiva nähdä täällä näin!”

Muskariopemme Kaisa ja Riina

Musiikin varhaiskasvatus on 6-12 lapsen ryhmässä tapahtuvaa toimintaa, jossa musiikin peruselementteihin tutustutaan leikin kautta. Rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, tempo, sointiväri ja kesto tulevat tutuiksi moniaistillisin menetelmin. Työtapoina ovat laulaminen, loruileminen, soittaminen, musiikkiliikunta, kuunteleminen ja muu luova ilmaisu, esim. taideintegraatiot. Kaikkein tärkeintä on luoda lapselle edellytyksiä positiivisen musiikkisuhteen syntymiselle, antaa ilon ja onnistumisen kokemuksia sekä tukea musiikkiharrastuksen jatkumista.

Infoa

Musiikkileikkikoulun oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lapset jaetaan ryhmiin ikäluokittain.
Voit ilmoittautua musiikkileikkikouluun sähköisellä lomakkeella (EEPOS-ilmoittautuminen). Vapautuville oppilaspaikoille otetaan lapsia ympäri vuoden. Ryhmissä paikan saaneille lähetetään sähköposti ohjeineen.

Musiikkileikkikoulussa annetun opetuksen tehtävänä on ennen kaikkea
musiikinrakkauden herättäminen sekä musiikillisten kykyjen ja valmiuksien kehittäminen seuraavilla alueilla:

kuuntelukyky ja musiikillinen muisti
äänenkäyttö ja laulutaito
rytmi-, sävel,- muoto ja harmoniataju
motoriikka ja luova ilmaisu

Opetuksen tarkoituksena on lisäksi tukea lapsen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä, auttaa häntä kehittämään musiikillista ja musikaalista ilmaisutahtoa, ohjata häntä tietoiseen musisointiin sekä kehittää hänen valmiuksiaan musiikin perusasteella tapahtuvia opintoja varten.

Opetussuunnitelma käsittää mm. laulua, soittimiin tutustumista, rytmi- ym. soitinten käyttöä, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua sekä musiikkileikkien avulla tapahtuvaa perehtymistä nuotti- ja rytmiopin sekä säveltapailun alkeisiin. Musiikkiin voidaan liittää mm. kuvaamataitoa.

Tutustu tästä muskarin opetussuunnitelmaan.

Kuusivuotiaat musiikkileikkikoululaiset tutustuvat myös viisikieliseen kanteleeseen, nokkahuiluun ja ukuleleen. Varhaisiän musiikinopettaja järjestää ryhmilleen konsertteja, avoimia ovia tai yhteisiä kokoontumisia 1-2 kertaa lukuvuodessa.

Perheryhmät 0-3 vuotiaille

Perheryhmätunnilla lapsi tulee yhdessä aikuisen kanssa. Tunnin kesto on 45 minuuttia. Tavoitteena perheryhmätunneilla on musiikkiin liittyvien kokemusten antaminen, elämyksellinen musiikin perusasioihin tutustuminen, lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen sekä aikuisen rohkaiseminen laulamiseen ja musisoimiseen yhdessä lapsen kanssa.

Musiikkileikkiryhmät 4-5 vuotiaille

Musiikkileikkiryhmään lapsi tulee itsenäisesti. Tunnin kesto on 60/75 minuuttia. Tavoitteena on lapsen kiinnostuksen ja rakkauden herättäminen musiikkia kohtaan ja samalla luoda musiikillisia perustaitoja ja -valmiuksia harrastuksen jatkamiseen.

Soitinryhmät 6-7 vuotiaille (kantele,ukulele)

Soitinryhmätunnille lapsi tulee itsenäisesti. Tunnin kesto on 45-75 minuuttia. Soitinryhmätunnilla soitetaan tuttuja lauluja korvakuulolta ja nuottikuvasta. Musiikillisena tavoitteena on monipuolistaa lapsen laulu- ja loruvarastoa sekä vahvistaa rytmi- ja melodiaosaamista.

Soitinkaruselli

Sopii jatkoksi uke/kantelemuskarille. Lukuvuoden aikana tutustutaan musiikkiopiston soittimiin itse soittaen ja omaa mieleistä soitinta etsien. Soitinvalikoima voi vaihdella lukuvuodesta toiseen.
Ensi vuonna mukana monipuolisesti talomme soittimia. Tunnin kesto 45 min. Toteutetaan yhteistyössä musiikkileikkikoulun ja soitonopetuksen kanssa.

Piano- ja sellomuskarit

Tavoitteena on 

 • tukea musiikkileikkiryhmätoiminnalle asetettujen tavoitteiden täyttymistä 
 • luoda valmiuksia instrumenttiopintojen jatkamiselle sekä 
 • tutustua sello-/pianokirjallisuuden alkeisiin

Pianomuskari 5-7-vuotiaille ja Sellomuskari 4-5- (6)-vuotiaille koostuvat viikottain 45 minuutin yhteistunnista sekä 30 minuutin pareittain toteutettavista soittotunneista. 

Yhteistunnilla

 • tutustutaan soittimeen (piano/sello)
 • hyödynnetään musiikkileikkikoulun monipuolisia työtapoja kuitenkin painottaen soitto-osuuteen
 • harjoitellaan musiikillisia asioita
 • harjoitellaan nuotinluvun alkeita
 • tutustutaan ja opitaan laulaen sekä leikkien soitettavia lauluja 
 • yhteismusisoidaan 
 • tutustutaan kotona työskentelyyn ja soittoläksyjen harjoitteluun
 • tutustutaan improvisointiin ja säveltämiseen

Soittotunnilla

 •  syvennetään ja tarkennetaan soittimeen liittyviä opettavia asioita.

Pianomuskarin sisältöjä

 • soittimeen (piano ja flyygeli) ja sen toimintaan tutustuminen
 • oikean soittoasennon harjoitteleminen
 • korvakuulolta soittaminen
 • nuotinluvun alkeiden ja rytmin käsittelyn harjoitteleminen
 • yhteissoittoon kasvaminen ja muiden soiton kuunteleminen
 • improvisointi ja keksiminen pianolla.
 • esiintymistapojen harjoittelu ja pienet esiintymiset
 • totuttelu pieniin läksyihin ja kotiharjoitteluun

Yhteystiedot

Kaisa Ignatius-Aho

sello, musiikkileikkikoulu ja Juniorijouset

Riina Holkkola

musiikkileikkikoulu, piano ja Nuottipaja

vs rehtori 4.9.2023 -31.5.2024

Sofia Luomala

musiikkileikkikoulu, piano

vs. musiikkileikkikoulun- ja pianonsoitonopettaja 4.9.2023 – 24.5.2024