Tekstin koko
Toggle search

Poissaoloihin puuttumisen malli

Huoltajat ovat saaneet Wilma-viestillä tiedon Lapuan koulujen poissaoloihin puuttumisen mallista.

Poissaolot koulusta ovat yksi merkittävä syy oppimisvajeen syntymiseen. Poissaolojen myötä vaarantuu myös oppilaan kouluun kiinnittyminen ja koulumotivaatio. Lapualla on otettu käyttöön yhteinen poissaoloihin puuttumisen malli, jotta oppimisvajetta ei pääsisi syntymään ja koulupoissaolojen perimmäisiin syihin voitaisiin vaikuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ennakoiva toiminta: “Tärkein työ tehdään ennen kuin ongelmat kärjistyvät.”

Kouluilla edistetään yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta sekä pyritään sujuvaan yhteistyöhön kodin ja koulun kesken. Oppilaiden läsnäoloa koulussa seurataan systemaattisesti ja kaikki poissaolot merkitään välittömästi Wilmaan. Luokanopettaja/-valvoja seuraa omien oppilaidensa poissaoloja viikoittain.

Huolta herättävät poissaolot selvitetään heti: “Yksikin poissaolo voi aiheuttaa koululle huolen ja velvoittaa toimimaan.”

Luokanopettaja/luokanvalvoja keskustelee oppilaan kanssa ja on yhteydessä huoltajiin sekä sopii mahdollisesta yhteydenotosta oppilashuollon työntekijään. Opettajalla on lain mukainen velvoite puuttua poissaoloihin, mikäli hänelle nousee asiasta huoli.

Toimintamallit poissaolojen tuntimäärän kasvaessa

Mikäli oppilas on poissa tietyn tuntimäärän lukukauden aikana, toimitaan seuraavan mallin mukaisesti: HUOM! Poissaolomäärään lasketaan kaikki poissaolot niiden syistä riippumatta.

 

Yli 2 viikon tuntimäärä lukukauden aikana

eskari 38h

1.-2.lk 40h

3.lk 44h

4.lk 48h

5.-6.lk 50h

7.-9.lk 60h

Opettaja kutsuu koolle palaverin. Palaveri kokoaa yhteen ne toimijat, jotka oppilas ja hänen huoltajansa arvioivat tarpeelliseksi oppilaan koulunkäynnin tukemisessa. Pohditaan myös ketkä muut toimijat voisivat tukea oppilasta. Palaveriin kutsutaan molemmat huoltajat.

Useimmiten kutsutaan mukaan myös joku/jotkut oppilashuollon työntekijöistä. Tarvittaessa voidaan muodostaa monialainen asiantuntijaryhmä, joka sopii tukitoimista ja seurannasta yhdessä.

Koulun tukitoimet mietitään. Tarvittaessa koulujen ulkopuolisten tahojen konsultaatiot.

Tehdään perusteellinen kartoitus poissaolojen syistä ja kokonaistilanteesta (ISAP, SRAS-R). Sovitaan, kuka toimijoista tekee kartoituksen.

Yli 3 viikon tuntimäärä lukukauden aikana

eskari 47h

1.-2.lk 60h

3.lk 66h

4.lk 72h

5.-6.lk 75h

7.-9.lk 90h

Tarvittaessa kutsutaan mukaan koulun ulkopuolisia toimijoita monitoimijaiseen yhteistyöhön ja pohditaan puuttumisen keinoja. Kutsutaan lapsiperhepalveluiden/perhekeskuksen sosiaalityöntekijä mukaan tapaamiseen tarvittaessa.

Sovitaan yhdessä, miten oppilaan tilanteen etenemistä seurataan ja kuka siitä miltäkin osin vastaa.

Sovitaan myös seurantapalaverin ajankohta ja vastuuhenkilö oppilaan asioissa.

Koulun tukitoimet mietitään. Koulun ulkopuolisten tahojen konsultaatio ja yhteistyö.

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto harkittava.

Yli 4 viikon tuntimäärä lukukauden aikana

eskari 76h

1.-2.lk 80h

3.lk 88h

4.lk 96h

5.-6.lk 100h

7.-9.lk 120h

Mikäli tukitoimet ja seurantapalaverit eivät auta ja poissaoloja kaikesta huolimatta on jatkuvasti/runsaasti, tehdään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus konsultaation pohjalta.

Koulu on tässä vaiheessa selvittänyt poissaolojen syitä omalta osaltaan ja käyttänyt koulun tukitoimia monipuolisesti.

Lastensuojeluilmoituksen pohjana on huoli poissaolojen aiheuttamasta syrjäytymisriskistä ja normaalin kehityksen ja koulunkäynnin vaarantumisesta. Ilmoituksessa mainitaan koulussa jo tehdyt kartoitukset, tukitoimet sekä huoltajien kanssa tehty yhteistyö.

Sovitaan myös seurantapalaverin ajankohta ja vastuuhenkilö oppilaan asioissa.

Tilannetta seurataan jatkuvasti. Lastensuojeluilmoitus harkittava.