Tekstin koko
Toggle search

Joustava esi- ja alkuopetus

Lapuan kaupunki on käynnistänyt täksi lukuvuodeksi  0-2-vuosiluokkien kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on tukea alkuopetuksen toiminnallisuutta ja joustavia oppimisratkaisuja, lisätä yhteistyötä esi-ja perusopetuksen välillä sekä kehittää tiimityötä kouluissa ja koulujen välillä. Hanketta tehdään yhteistyössä LeaDo-oppimiskeskuksen kanssa. 

Hanketta toteutetaan ensisijaisesti Ritavuoren ja Liuhtarin kouluilla. Kouluille on palkattu hanketta varten yhteinen resurssiopettaja, joka toteuttaa hankkeen tavoitteita arjessa ja toimii yhdyshenkilönä. Hankkeen tarkoituksena on kehittää kaupungin toimintaa myös pitkällä tähtäimellä. Keskeisimmät kehittämistavoitteet ovat pitkällä tähtäimellä yhdysluokkaopetuksen mallin vakiinnuttaminen, 0-2-verkoston toimintamallin rakentaminen sekä yhteisten käytänteiden  käyttöön ottaminen oppimissuunnitelmille alkuopetuksessa ja myöhemmin muillakin luokka-asteilla.

Ritavuoren koululla on lähdetty toteuttamaan pienin askelin esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja joustavaa esi- ja alkuopetusta. Kakkosilla ja eskareilla on yhteinen äidinkielen tunti, jossa toiminnallisin menetelmin työstetään satuja ja toimitaan yhdessä. Ykkösillä ja eskareilla on yhteinen matikan tunti, jossa toiminnallisesti tutustutaan matematiikan eri osa-alueisiin. Musiikintunneilla esi- ja alkuopetuksen oppilaat musisoivat yhdessä laulaen, soittaen, kuunnellen ja liikkuen. Yhteiset leikkihetket sisällä ja ulkona opettavat toimimaan yhdessä ja  tiivistävät ryhmän yhteishenkeä.

Erilaiset joustavat ryhmittelyt opettavat lasta toimimaan yhteisöllisesti ja kehittävät yhteistyötaitoja sekä sosiaalista kanssakäymistä. Esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa yhdessä tunnit. Yhteistyön myötä sekä lapset että aikuiset oppivat toinen toisiltaan todella paljon. Ritavuoren joustava esi- ja alkuopetus antaa mahdollisuuden kokeilla ja kehittää erilaisia joustavia tapoja toimia. Tavoitteena on reflektoida toimintaa ja muuntaa sitä tarpeen mukaan sopivaksi.

Joustava alkuopetus Ritavuoren koululla

Alkuopetuksen luokissa a, b ja c toteutetaan joustavaa alkuopetusta. Oppilaat on hallinnollisesti jaettu kolmeen yhdysluokkaan eli 1-2a, 1-2b, 1-2c. Jokaisella yhdysluokalla on yksi hallinnollinen opettaja. Alkuopetuksen oppimisympäristössä toimii myös erityisopettaja, resurssiopettaja ja ohjaajia. Ajatuksena ja johtotähtenä on “meidän kaikkien yhteiset oppilaat”. 

Joustavassa alkuopetuksessa tärkeää on saumaton yhteistyö. Keskeisiä periaatteita ovat työkaverin arvostaminen, luottaminen, yhteistyö, tasa-arvo, ystävyys, yhteistyö ja avunanto. Alkuopetuksessa toimitaan tiimissä. Tunnit suunnitellaan yhdessä ja osa tunneista pidetään yhdessä toteuttaen samanaikaisopettajuutta.

Opetusta järjestetään monilla muillakin ryhmittelyillä kuin yhdysluokittain a-b-c. Pääosin matematiikan ja äidinkielen jakotunnit on tehty luokkatason perusteella, siis 1.lk ja 2.lk. Joustava ryhmittely mahdollistaa esimerkiksi sen, että tarvittaessa 2.lk oppilas käy 1.luokan tunneilla.

Äidinkielen jakotunneilla oppilaat on jaettu ryhmiin lukutaitotason mukaan. Matematiikassa ryhmät ovat a-b-c ja samaan aikaan erityisopettajalla on ryhmä tuen tarvitsijoita. Sekä äidinkielen että matematiikan ryhmät muuntuvat joustavasti tuen tarpeen mukaan pitkin lukuvuotta. Näillä tunneilla voidaan myös kokoontua aluksi yhteen ja tunnin alun opetus on kaikille yhteinen. Näin pystymme toteuttamaan myös samanaikaisopetusta.

 

Alkuopetuksen oppilaat on jaettu Aapisen hahmon mukaisiin ryhmiin. Näissä ryhmissä oppiaineita ovat kuvaamataito, käsityö, liikunta, toiminnallinen äidinkieli ja draama/käsialan harjoittelu. Oppilaat on jaettu myös väriryhmiin, joissa oppiaineina ovat musiikki, uskonto, ympäristötieto ja englanti. Oppiaineet on jaettu opettajien kesken ja opettaja saa pitää samaa oppiainetta kaikille alkuopetuksen oppilaille. 

Joustavien opetusryhmien tarkoituksena on parantaa opetuksen laatua sekä oppimista. Nämä joustavat ryhmittelyt tukevat lapsen omia tarpeita oppimisen polulla. Tuen tarve voi vaihdella matkan varrella ja näin erilaisin ryhmittymin on mahdollista sovittaa tuen tarpeet tilanteisiin sopiviksi. Tuen tarve ei välttämättä tarkoita haasteita oppimisessa, vaan se voi olla myös nopeaa edistymistä opiskeltavissa asioissa. Yhdysluokkana toimittaessa korostuu oppilaiden vertaisoppiminen ja -opettaminen.