Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja omien voimavarojen tukeminen. Palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain ja erityislainsäädännön perusteella lapsille, nuorille, perheille ja aikuisväestölle.

Sosiaalipalvelut perustuvat yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Palveluja toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa

Sosiaalihuoltolaki on uudistunut pääsääntöisesti 1.4.2015 alkaen. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa 1.4.2015 alkaen tarvittaessa järjestämään

 1. sosiaalihuollon mukaisen palvelutarpeen arvioinnin
 2. asumispalvelut
 3. liikkumista tukevat palvelut
 4. perhetyötä
 5. sosiaalista kuntoutusta
 6. tukihenkilötoimintaa
 7. valvottuja / tuettuja tapaamisia
 8. kotipalvelua (lapsiperheiden kotipalveluhakemus erikseen)
 9. sosiaalihuollon päihdetyötä
 10. sosiaalityötä / sosiaaliohjausta
 11. tukiperhetoimintaa
 12. vertaisryhmätoimintaa
 13. muuta sosiaalihuollon palvelua

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista tai ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tehdään kirjallisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisien palvelujen hakemiseen / ilmoitukseen palvelutarpeesta liittyy työntekijän suorittama sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi. Palvelujen hakeminen ja käyttö edellyttävät asiakkaan suostumusta. Kuitenkin viranomaisen on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, vaikka suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään, turvallisuudestaan tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, salassapitosäännösten estämättä ja viipymättä.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014)

Ilmoitusvelvollisuus, Sosiaalihuoltolaki 35 §

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. (35 § 1 mom.)

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä. (35 § 2 mom.)

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä. (35 § 3 mom.)

Lomake lähetetään postitse tai palautetaan asiakasneuvontaan osoitteella:
Lapuan Sosiaalikeskus
Liuhtarintie 2
62100 Lapua

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain (SHL 14 § ja 23 §) mukaisia yksilöllisiä liikkumista tukevia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään kutsuperiaatteella toimivaa palveluliikennettä tai muuta julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia, mutta jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia.

Lisätietoja: Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5, 62100 Lapua

Palveluohjaaja  044 438 4127

Yhteystiedot

Sosiaalikeskus neuvonta

Neuvonta

Avoinna klo 9 – 15. Fax 06 438 4310.

Sosiaalihuollon lapsiperhepalvelut

Piri Saila

sosiaalityöntekijä

Turunen Heli

Sosiaalityöntekijä

Stenroth-Nyman Teresa

Sosiaaliohjaaja
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?