Skip to content
Tekstin koko
Toggle search

Varhaiserityiskasvatus (VEK)

Varhaiserityiskasvatus on osa kunnallista varhaiskasvatusta ja noudattaa Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman yleisiä kasvatustavoitteita. Se perustuu varhaiskasvatuslakiin ja -asetukseen, esiopetuksen osalta perusopetuslakiin.

Lapuan varhaiserityiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on yhdessä lapsen, huoltajien ja eri yhteistyötahojen kanssa turvata tukea tarvitsevalle lapselle laadukas, vuorovaikutusta tukeva ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottava varhaiskasvatus ja esiopetus. Varhaiserityiskasvatuksessa painopistealueena on lapsen tuen tarpeiden mahdollisimman varhainen huomioon ottaminen ja riittävät tukitoimet.

Varhaiserityiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista kokonaisvaltaisesti. Varhaiskasvatusympäristöä ja pedagogisia toimintatapoja pyritään mukauttamaan joustavasti vastaamaan lasten tuen tarpeita. Varhaiskasvatuksessa on käytössä kolmitasoinen tuki.

Kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat tarpeidensa mukaan yleistä tukea. Lapsi voi tarvita tukea esimerkiksi pukemisessa, siirtymätilanteissa, kaverisuhteissa, leikkimisessä tai kielen kehityksessä. Lasta tuetaan yksilöllistämällä varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Tukea annetaan niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee.

Tehostettua tukea annetaan, jos yleinen tuki ei riitä lapselle. Tehostettu tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista ja sitä annetaan niin kauan kuin lapsi tarvitsee. Tukitoimet ovat säännöllisiä ja samanaikaisesti voi toteutua useita eri tukitoimia. Tehostetun tuen aloittaminen ei edellytä diagnoosia. Tehostetusta tuesta ja sen aikana tarvittavista tukitoimista tehdään hallintopäätös.

Erityinen tuki on vahvin tukimuoto. Erityistä tukea annetaan, mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää, tai kun lapsi tarvitsee sitä esimerkiksi vammasta, sairaudesta tai kehityksen viivästymästä johtuen. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti. Erityinen tuki on jatkuvaa ja kokoaikaista tuen tarvetta, jonka aikana on käytössä useita eri tukimuotoja ja tukipalveluita. Erityisen tuen aloittaminen ei edellytä diagnoosia tai kuntoutustarvetta, eikä aikaisempaa tehostetun tuen antamista. Erityisestä tuesta ja sen aikana tarvittavista tukitoimista tehdään hallintopäätös.

Varhaiserityiskasvatus

  • tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä lapsen vahvuudet huomioiden
  • ennaltaehkäisee lapsen tuen tarpeiden syntymistä
  • tekee perhelähtöistä yhteistyötä lapsen huoltajien kanssa
  • tekee moniammatillista yhteistyötä
  • laatii toiminnan tueksi lapselle yksilöllisen suunnitelman yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja yhteistyötahojen kanssa

Yhteystiedot

Kosola Tarja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Syväoja Ilona

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Salomäki Tiina

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Hernesniemi Anne

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Löysitkö etsimäsi?
Löysitkö etsimäsi?
Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämiseen eikä niihin vastata.
Jätäthän henkilökohtaiset tiedustelut lapua.fi/info/palautelomake/